Okapale kaShakati ka yumukapo

0
156

OSHAKATI-Okapale kaShakati hoka ka kala noku holoka miikundaneki ethimbo ele, molwa onkalo yako ndjoka ya kala ya nayipala ngashingeyi ota ka ulike omundilo omwaanawa.

Okapale hoka ka li ka ningi konyala omvula inaaka tekelwa oshoka opomba yomeya oya li ya teka na oka li ka kala kafa ehala lyokulithila iimuna ngashiingeyi ota ka ende ta ka galukile kuuwanawa.

Omunambelewa omukuluntu kiitopolwa yokoNooli, Sunday Haitembu okwa li a tseyithile Kundana kutya eshina lyokupomba omeya olya li lya tulwapo iiwike iyali yazako.

“Iilonga yokutekela okangwena oya li wo ya tameke iiwike iyali yapiti na ota pu ulike nale puna eyooloko enene oshoka okangwena okaziza nawa lela, ondi inekela kutya konima yiiwike iishona okapale haka ota ka kagalukila monkalo ndjoka twa kala tu ka shile.

Okwa ti kakele kopomba ompe ndjoka ya tulapo uuministeli owa li wo wa tumu aanawino opo ya ninge omapekaapeko pokapale opo ya tale iinima mbyoka yapumbiwa po na nkene okapale haka kena oku humithwa komeho opo ke ye pamuthika gwopauyuni.

Sunday okwa gandja etimumwaumbile kaakalimo yomiitopolwa yokoNooli kutya muule wokathimbo otaya ka vula ishewe okutyapula iiyimati yokapale haka.

Ngele onkalo yokapale haka oya tsikile oku huma komeho nawa ngeyi nena otwa tegelela osipana yoYoung Chiefs yi kale ha yidhanene omaudhano gawo gomegumbo pokapale haka.

Osipana ndjika oya li ya dhanene uudhano wayo woliha pokapale kUukwangula hoka ke li kondje yodoolopa yaShakati na olwindji aatali oya li ya nyenyeta onkalo yomutenya noshinano okuthika pokapale hoka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here