Okuna iiwike iyali R Kelly a thike

0
164

 

Aaholi yomusiki yomuhikingalo a tseyika nawa omuAmerika R Kelly  oyena okwi ilongekidhila etsakaneno lyomusika ombwaanawa sho taya ka pulakena okwi imba komuhikingalo nguka a sindana omapapa ogendji goplatinum.

R Kelly okwa tegelelwa okunyanyudha aalanduli naaholi yomusiki ye  momasiku 25 gomwedhi nguka moVenduka.

Aalongekidhi yoshiithanene shika ehangano lyokudhunga omalovu lyaNambia nenge, Namibia Breweries Limited (NBL) oye shi koleke kutya omwiimbi nguka gwomusiki yomuhingo gwo RnB oye ta ka kala omuiimbi omunene nomukomeho poshituthi shoondjimbo  shokomumvo hashi ithanwa Windhoek Draught Live Music festival.

Omuhikingalo nguka edhina lye lyolela oye, Robert Sylvester Kelly okwa tseyika nawa moku imba oondjimbo dhe dhopambepo  osho wo dhina omitono dha yoolokathana .

A tseyika wo ongo Omukwaniilwa gwo R&B,” Kelly okwa sindana omapole gatatu go Grammy Awards neimbilo lye lyasimana  lyedhina “I Believe I Can Fly,”  naanguka okwa hika oongalo odhindji omilongo ne dhomoongalo ndhika odha lola okukala kombanda yoongalo tadhi dhanwa moosasiona dhooradio mo America nopalwe muuyuni dha hikwa kaa imbi yalwe aalumentu mboka haya imbi oyo awike pomimvo dhomilongo omugoyi.

Kelly okwa kala omwiimbi  ta fuula natango muuyuni womusiki yo R&B naandjoka yi hokiwe pethimbo ndyoka.

Ehwata lyoongalo dhe lyomomvo 1998 moka ya imba na Celine Dion kohi yedhina “I’m Your Angel,” ndika olya landitha ookopi dhalyo dhi vule oomilliona heyali.

Okwa imba wo pamwe naa hikingalo yalwe molupe lwokulongela kumwe. Okwa longela kumwe nawa na Sean “Puffy” Combs nongalo yawo ndjika oya li ya tulwa momusholondo gwoongalo omulongo dhingi omumvo 1999, yo ongalo ndjika ohayi ithanwa “Satisfy You” in 1999, nokonima yomimvo mbali Kelly okwa longele kumwe na Jay-Z okundulukapo ongalo ya dhenga mbanda ishewe yedhina hali ithanwa, “Fiesta.”

Oshiithanene shomusiki sha Windhoek Draught Live Music Festival osha ninga shimwe shomiituthi yomusiki mbyoka hayi yuulukiwa melandulathano lyiinyangadhalwa yomainyanyudho  moNamibia.

Shika oshi li ngaaka unene tuu sho omvogu oshituthi shika sha etelemo ishewe omwiimbi a simana goondjimbo ha ithanwa Boyz II Men osho wo P-Square mbaka kwa li ya hili oongundu odhindji dhaa tali naapulakeni yomusiku .Aaholi yongundu yaa imbi mbaka okwa li ya zi kiilongo niilongo mUumbugantu wAfrika osho wo palwe muuyuni.

Uutekete woshiithanene shika otawu landwa miitayi yombaangaa ya Standard moVenduka.

Oto vulu wo okutalelapo uutala woMobiPay kumwe auhe 45 oshilongo ashihe nenge talela po epandja  lyo Windhoek Beer nenge lyo Standard Bank lyofacebook opo wi ilandele okatekete koye mointaneta. Uutikete owa tameka okulandithwa nale.

Ngele owa landa uutekete waasimani kuyele oto futu ashike oodola 800 okupitila mo Blue Wallet nenge oodola 1000 pomweelo. Omanga uutikete waantu ayehe otawu landithwa oodola 500 okupitila moBlue Wallet nenge oodola omathele 600 okuya meni lyiitayi mbaanga ya Standard.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here