PLAN etanga lyaakwiita aa iyambi: Orepublika yahangana ya Tanzania;yina yomahangano omakondjelimanguluko muumbugantu wAfrika.

0
122

Tanzania oshilongo shoka oyendji yomaakondjelimanguluko ya li muundjendi ya kala ye shi talako ongo yina yomahangano omakondjelimanguluko mUumbugantu wAfrika. Oshilongo shika ina shi, dhimbiwa ngashingeyi konima sho iilongo yetu ya manguluka.  Aanamibia oyendji mwa kwatelwa naamboka ya valwa oshilongo sho sha manguluka ka yena ontseyo  kutya iilonga ya simana yini mbyoka ya longwa kuTanzania  moku mangulula Uumbugantu wAfrika. Otatu ya pe uusama molwokwaana ontseyo ya tya ngaaka? Aawe nando sigo uuna ndoka mboka ye na ontseyo moshinima shika, ye ya longo opo ya tseye shoka sha longwa kaantu ya Tanzania moku mangulula Uumbugantu wAfrika naantu yamo okuza kondjoko yuukoloni noluhepo.Naashika osho elalakano lyembo ndika.

Tanzania okwa li eedhilila aakondjelimanguluko omayovi ya za komahangano omakondjelimanguluko  gi ili no gili.Konyala omahangano omakondjeli manguluko geli gahetatu oga li ge edhililwa mo Tanzania pethimbo omalugodhi goku kondjela emanguluko ga li ga geya noonkondo.Omahangano omakondjelimanguluko ngaashi African National Congress[ANC] na Pan African Congress[PAC] gomoSouth Afrika,The People’s Movement for the Liberation of Angola[MPLA]  mo Angola, Front for the liberation of Mozambique [FRELIMO], Zimbabwe African National Union-Patriotic Front[ZANU-PF]South West Africa People’s Organisation[SWAPO] , aakondjelimanguluko ya Seychelles, Comoros nosho wo Zimbabwe African People’s Union[ZAPU]. Agehe ngaka okwa li  ge edhililwa  maandja  yina yomahangano omakondjelimanguluko.

Omahangano agehe ngaka opamwe noontauki dhopaigwana omayovi oya kala noku tyapula uugumbo noku taambwako nawa kaantu yaTanzania pethimbo ndyoka lya li edhigu lyiita yoku kondjela emanguluko mUumbugantu wAfrika.Onkene Tanzania oye a eta elunduluko lyopapolitika mUumbugantu wAfrika sha pitile meyambidhidho inaa li ndalapatelwa moku li pa aakwiita mboka ya li taya kondjele emanguluko lyiilongo yawo.

Tanzania okwa gandja eyakulo lyu udha , mwa kwatelwa ndyoka lyopakwiita , eli pe omahangano omakondjelimanguluko ngoka ga tumbulwa metetekelo.Omahangano ngaka oga li ga dhike oombelewa dhago dhopashitopolwa  moshilandopangelo sha Tanzania, Dar es Salaam meilongekidho, lyiita yombinzi tayi tika osho wo mbyoka tayi kwata ethimbo ele moku kondjtiha aakolonyeki moAngola, Mozambique, Namibia, Zimbabwe osho wo epangelo lyokakombo noludhi lya South Afrika.Paukwiita Tanzania kohi yewiliko lyOmuperesidente Julius Nyerere okwa li ehala lyokudheulila aakwiita yekondjelomanguluko omayovi. Omulongi keithano Nyerere okwa gandja oshitopolwa shimwe sha Tanzania opo shi longithwe ongo ehala lyokudheulila aakwiita yomahangano gaakondjelimanguluko mUumbugantu wAfrika. Okamba yokudheulila aakwiita oyali ya tseyika nedhina Kongwa, naandjika oya li mokati kaTanzania.

Kongwa ndjoka ya egululilwa iilonga yayo momasiku 27 Mai 1963 oya  ningi  ehala mpoka aakondjelimanguluko yiilongo  yUumbugantu wAfrika ya putudhwa pakwiita osho wo ya pyokolwa moku hinga iita yoguerilla nokupewa wo elongo lyopapolitika omanga mbaka inaa ya ya moondjila oonde okuza  koshilongo shoka okuya kiilongo yawo ya ka kondjithe aakolonyeki yaantu yawo.

Momumvo 1964 Tanzania okwa gandja okamba ndjika yookudheula aakwiita yoguerrilla koKommittee yokumangulula yEhangano lyUukumwe wAfrika [OAU]. Omuperesidente Nyerere okwa gandja wo ombelewa nekwathelo lyopawiliko kokommittee yokumangulula ndjika. Nokonima omumvo 1965 aakwiita yekondjelomanguluko aaNamibia naaMozambique oya li ya dheulilwa uukwiita mokamba ndjoka sigo oosho ndjika ye edhile po omiyelo dhayo omumvo 1976 lwaampoka.Ihe omanga ndjika ya li inaayi edhilwa po aakwiita yo ANC, MPLA, na Zanu-PF nayo oya li ya dheulilwa mokamba ndjoka.

Oshikwawo aantu ya Tanzania naawiliki yawo oya kala ya kwatelakomeho mokupopilako iilalakanenwa yekondjelo manguluko. Iikonga mbika oya li ya kwatelwa komeho kuNakusa hailwa Nyerere mokukondjitha ooyene yuukoloni moNamibia, Southern Rhodesia[Zimbabwe] Angola na Mozambique.Okwa hwahwameke wo oongundu adhihe dhomuuyuni ndhoka dha li dha tsondumbo  nuukoloni opo dhi yambidhidhe omahangano omakondjelimanguluko muumbugantu wAfrika. Omolwa eyambidhidho ndika aantu yaTanzania oya ningi iihakanawa yiiponokela yuubalabali yomombepo ya ningwa kaakwiita yosipesiala ya Putu. Nonando oya li kohi yethiminiko enene ndika  oku za kiilongo yUuninginino, Tanzania okwa tsikile noku kwatela komeho omalalakano gomahangano ngoka taga kondjele emanguluko sho a kala natango noku  edhilila oontauki omayuvi ogendji ndhoka dha li dha fadhuka po ethindilo kongudhi tali ningwa miilongo yaandjawo komapangelo guukoloni.

Onkene aantu ya Tanzania oya gandja oomwenyo dhawo osho wo oonzo nuuyamba wawo kaakondjelimanguluko mUumbugantu wAfrika, nomolwashika , iilonga nomakwatho ngoka ya gandja inaga dhimbiwa nando  go ina ga talika ko gafa gaana oshilonga.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here