Aakankolo otaya fulu oondama dhokupungula omeya

0
231

 

OKANKOLO – Omolwa onkalo yenota tayi hepeke aantu niinamwenyo moshilongo, aakalimo  momikunda dha yooloka moshikandjohogololo Okankolo oyi imanga kumwe opo ya hupe oondama kuyo yene, omolwa onkalo yenota  ndjoka ya yaga kegonga.

Omikunda ndhoka dhi imanga kumwe odho Oshituya, Okatope, Uutala, Etambo nIiyamini. Aanamikunda mbaka ohaya gongala ongula onene, noku tameka okufula ondama, Tomas Iipinge omukalimo gomOshituya, okwa holola nkene ya tula uukuni kumwe opo ya hupe oondama ndhoka.

“Otatu mono iihuna kenota ndyoka lya geya unene moshikandjohogololo shetu, oshigwana ka shina omeya osho wo iimuna otayi mono ihuna kenota, nonande pethimbo ndino ohatu nu omeya tatu kutha miikweyo omeya ngoka ihaga gwanene nolundji ohaga pumo mbala,” Iipinge ta ti.

Ta gwedhapo kutya oyali ya tokola ya hupe ondama ndjoka yaSheepo, yo yi kale tayi pungula omeya uuna omvula tayi loko, go ga longithwe ngele ya sheka, ta ti shino otashi ke ya kwathela unene noya holola kutya ompumbwe yenota otayi kala ya kandukapo moomvula ta dhiya.

Eengathithi lyaantu olyali tali monika pondama mpoka ongula yOmaandaha , mono na kansela gwoshikandjohogololo Hans Nambondi ali a kutha ombinga mondjambi ndjika noku wayimina aakwashigwana ye.

“Elongelokumwe nomikunda ndhoka dhopopepi ewanawa noonkondo naakwashigwana oya holola eitulemo lyawo, oshoka megumbo kehe ohamuzi omuntu teya kiilonga mbika, ohatu ningi ngu ena ombike ota fulu, goshihupulo ta yuku, yoo aakulukadhi na yalwe taya tutumo evi noontungwa taya fala komituni,” Iipinge ta ti.

Iilonga mbika oya tamekele omasiku ga ziko noya thaneka opo ando sho omvula tayi ka tameka okuloka oya mana okufula, yo taya pungula omeya gawo nogiimuna. Ondama ndjoka otayi monika yili ontega nopate mondjila ndjoka yaza kOnyuulae yu uka kOkankolo.  Aakwashigwana mbaka ohaya etelele iikulya yawo opo ya makele ethimbo yeli miilonga.

Aakwashigwana oyi indile epangelo li ya tumine oombakumbaku niilongitho yilwe , opo ya vule ya tsikile niilonga yawo ngaashi taya lalakanene, yo ya kandulepo onkalo yenota. Iipinge ta ti oya tokola kuyo yene yo ya adhe epangelo ondjilakati.

Ohaya gongala omasiku gatatu moshiwike Omaandaha, Etitatu nOlyomakaya. Kansela gwoshikandjohogololo Okankolo Hans Nambondi okwa pandula aakwashigwana mbaka sho ya pendula omadhiladhilo gawo , opo ya fule oondama dho dhi kale tadhi pungula omeya ga longithwe monakuyiwa. Nambondi ta kumike aakwashigwana ye ya tsikile niilonga yawo.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here