Aakiintu oyendji oyo taya nu omalovu

0
176

Aakiintu otaya nu konyala shi thike ashike pokunwa kwaalumentu, pahokololo lya nyolwa kongundu yaapekapeki ya za kehangano lyedhina National Drug and Alcohol Research Centre yoko Univesiti ya New South Wales moAustralia.

Omapekapeko ngaka oga konakona omauyelele konyala geli lwopiipandi 68 gopaigwana ngoka ga nyanyangidhwa okuza  omumvo 1980 noku yelekanitha omikalo dhoku nwa omalovu pokati kaakiintu naalumentu ethimbo ele okutameka omumvo 1890 sigo 2014.

Oya konakona omwaalu gwaakiintu mboka haya nu okuyeleka naalumentu mboka haya nu. Ekonakono olya tala wo uukokele waamboka haya nu.

Omushangwa ogwa ti monakuziwa aalumentu oyo ya li haya nu sha pitilila omanga aakiintu okwa li aashona yowala mboka ya li haya nu omalovu pethimbo ndyoka. Aakiintu kaya li haya nu unene molwashoka  oya li oyo aakeeleli momagumbo, yo kaya li haya mono iiyemo yasha, no shikwawo kaya li yena oomvulwe kombinga yomaipyakidhilo oshoka hayo ya li aa ye ti yoshikwiila poshitaafula.

Shika osha lunduluka lela sho kaapena we oongamba ndhoka dha li dha ngambeka aakiintu . Shika otashi ti omalunduluko momikalo dhopankalathano yaakiintu osho wo oohedhi, sho oyendji yomuyo muuyuni auhe yena omuthika guli pombanda melongo , yo oyo wo haya eta oshikwiila poshitaafula, osho wo oya shambekele onkalo yokwiitseya yoyene  nuuthemba wawo, mboka wa kwatela mo oshinima shoku tokola kutya oya hala okuhokanwa pomimvo dhili po osho wo okumona uunona.

Noshitopolwa shimwe shelunduluko ndika mokati kaakiintu osho okulongitha omalovu momwaalu ogundji oshinima shoka monale kwa li ashike shi shiwikile aalumentu. Omapekapeko ngaka ga ningwa kaalongwantu yahamano niizemo yago ya nyanyangidhwa moshinyolwa shedhina BMJ Open oga mono kutya aakiintu momimvo dhomilongo 20 sigo 40 otaya nu ngaashi ashike aalumentu.Omapekapeko oga londodha kutya oshinima shika shaakiintu taya nu unene otashi indjipaleke ompito ye andjagano lyomaupyakadhi gopaundjolowele. No ga thaneke opo pu ningwe iikonga mbyoka ya odheka okulonga aakiintu  kombinga yuuwinayi mboka tawu etwa kokunwa omalovu sha pitilila.

“Elongitho lyomalovu nosho wo epiyagano ndyoka hali zi melongitho lyomalovu iinima ya kala hayi kwatakanithwa naalumentu.

Omakonakona ngaka otaga nikanika onkalelo ndjika na oga thaneke kutya aakiintu aagundjuka naya ukililwe opo ya gamenwe kuupyakadhi mboka wuna ekwatathano nelongitho lyomalovu sha pitilila” osho omushangwa gwa holola.

Omushangwa otagu popi shayela  kutya omapekapeko inaga ninga omalolelo gontumba ando gu ukilila kutya omolwashike eyooloko pomuthika gokunwa pokati kaakiintu naalumentu tali ningi eshona. Kakele omushangwa ogwa ti efatululo kombinga yoshinima shika olya gandjwa ashike molupe lwoku walyaeka.

“Omalunduluko uule wethimbo miinakugwanithwa yaakiintu paukashike kookantu ngaashi sha kala pamuthigululwakalo olyo efatululo limwe lya gandjwa kutya oshike sha eta opo eyooloko mokunwa omalovu pokati kaalumentu naakiintu li kale lya shonopala pethimbo ndi.” Osho omushangwa gwa ulike.

Iitsa yimwe ya ulikwa oombyoka kutya aakiintu naalumentu oyena egamo lyokukala yena omaukwatya gafaathana. Aalumentu naakiintu mboka ye li miilonga oya ulike ayehe yena omuthika gwelongo guli pombanda , yena omimvo dhili pombanda okuyeleka nomimvo dhonale mpoka aantu ya li haya hokana lowtango okuyeleka nomimvo dhopevi nale osho woo ye na iiyemo yi li pombanda. Onkene iinakugwanithwa pamuthigululwakalo mbyoka ya li haku tiwa ohayi longwa kaakiintu oya kuthwapo thilu. Ihe opena wo etompelo ekwawo molwashike akiintu taya  nu ngaashi ashike aalumentu haye shi ningi. Oombulaye dhomalovu odhe shi ndhindhilike kutya opena elunduluko mushoka aakiintu kwali haya  indikwa ya ninge pamuthigululwakalo. Onkene iidhungi yomalovu oya etapo woo oondungethaneko dhoku landitha okuheka aakiintu opo ya kale taya nu omalovu. Oombuulae odha dhungapo omalovu ga towala osuuka osho wo ngoka gena omulyo omutoye ga nuninwa aakiintu aagundjuka osho wo aakadhona.Oshikwawo omalovu ngoka ga nuninwa aakiintu opena egamo aluhe lyokukala gena ombiliha. Omolwa onkalo ndjika omushangwa otagu ti  miitopolwa yimwe muuyuni aakiintu otaya nu oolitera dhomalovu odhindji okuyeleka naandhoka hadhi nuwa kaalumentu.

Omushangwa ogwa ti shika otashi ti aalumentu mboka ya valwa pokati komimvo 1891 no 1910 oya li nompito ya indjipalekwa lwaali oku kala yena uupyakadhi mboka hawu zi melongitho lyomalovu sha pitilila. Mbaka oya li taya vulu oku adhika kuupyakadhi uunene iikando yi vule itatu. Naashika otashi fala muupyakadhi.

Ihe shika itashi vulu okutiwa noku popiwa kombinga yaalumentu naakiintu  mboka ya valwa pokati komimvo 1991 sigo omumvo 2000 oshoka mbaka ayehe otaya nu ya manguluka osho wo shi thike pamwe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here