Omukokele gomimvo 68 a dhipagwa

0
274

 

OMUTHIYA – Opolisi moshitopolwa Oshikoto oya indile oshigwana moshitopolwa shoka unene tuu moshikandjohogololo Omuthiya opo shi kwathele moku kwatitha omulumentu ta fekelwa meso lyomukokele gomimvo 68.

Omusamane gwomimvo omilongo 68 okwa manene oondjenda oshiwike shayi sho a hendagulwa komufekelwa ngoka ta kongwa kopolisi. Edhipago lyomukokele nguka olya ningwa mOkashana kOomanya moshikandjohogololo shaMuthiya.

Otaku hokololwa Johannes Iita a hulitha konima sho a tetagulwa noshinima shaashiwike lwiikando oyindji,nokwa ehamekwa unene kombinga yokolumoho, moshipala komutse nomoombati.

Omukokele nguka oha kala megumbo opamwe nomuniilonga omukiintu ngoka ha tonatele egumbo ndyoka osho wo aanona yaali. Pethimbo ndyoka oshiningwanima shoka sha ningwa omuniilonga naanona oya adhika ya fala iimuna yi ka nwe.

Onzo oya hokolola kutya omukiintu nguka mokugaluka okwa a adha omukokele ngoka a hulitha nale pehala mpoka pwa ningilwa oshiningwanima, no ina mona kutya olye a tetagula omuhona gwe.

Opolisi mOshikoto oya li ya pula pula omukiintu nguka pethimbo ya patulula epeko lyoku konakona oshinima shedhipago shika no tayi tsikile noku ninga omakonakono gomuule. Omufekelwa moshiningwanima shika ina mangwapo natango, noku liwe mokashoko sigo opethimbo ndika.

Aapambele yanakusa oya tseyithilwa mbala, nopolisi otayi tsikile noku konakona.  Omukwatakanithi nomukonakoni gwiimbuluma moshitopolwa shaShikoto, Kommisiona gopevi, Naomi Katjiua okwa indile aakalimo yomOmuthiya osho wo yopomidhingoloko ndhoka ya longele kumwe nopolisi, opo nakulonga iilonga mbyoka a kale a dhitikwa nziya.

Katjiua okwa kumagidha aakalimo yomOshikoto ya kale haya lopota uuna ya mona omainyengo taga limbilike momidhingoloko dhawo, yo ya kale aluhe yena oongodhi dhopolisi yopopepi opo uuna pwa holoka sha ya ninge omakwatathano, yo opolisi yi katuke mbala.

Ta gwedhapo kutya iiningwanima tayi halutha noyomadhipago ga nyanyaleka natango onkene tayi lopotwa moshilongo, ta ti aakwashigwana na ya pangelwe kombili yo ya yande omiyonena , ndhoka tadhi teyagulapo oshigwana.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here