Ovaameni vomaliko moLüderitz navo vaya momunyanyo

0
127

Lüderitz – Ovaameni vomaliko mo doolopa ya Luderitz navo yoo  ovali va ya momunyanyo, nelalakano okuxwaxwameka eenghundafana di nasha noiwedela yeendjabi dovaameni vomaliko moshilongo.

Enghundafana edi, odi li komutumba woiwedela  koVenduka, omo ovaameni vomaliko tava pula vakale hava futwa ondjabi yopetameko  yoshimaliwa shifike poN$12.50 movili. Mopaife ovaameni vomaliko ohava futwa N$7.50, ofiyo N$8.75 movili.

Omunyanyo owali ko oshivike shaya eshi ava va nyanya okudja kombelewa yoshikandjohoololwa sha !Nami#nus ndele fiyo okombelewa yOuministeli u lile po ovanailonga, oikwa faablika neetepo leemhito doilonga oko va ka yandja omukanda-kemo wavo.

Omukanda-kemo owa leshwa kuStephanus Ndaefa.  Omunashipundi woNATAU moshitayi shaLüderitz Johannes Valombola oye a yandja omukanda-kemo  komunambelewa oo e lile po Ouministeli oo u lile po ovanailonga, oikwafaablika neetepo leemhito doilonga moLüderitz Ileni Nghishekwa, oo a udaneka kutya ouministeli wavo otau ka lesha omukanda noku u kundafana.

Pefimbo lomunyanyo Kundana okwa mona omhito oku kundafane no vaamheni vomaliko okudja komahangano ee security a yooloka ovo.

“Otwa ya momunyanyo ongula yonena, hatu yambidida eenghundafana di na sha newedelo leendjabi detu odo di li ko Windhoek, hatu pula tu futwe N$12.50, movili. Inatu hala! N$7.50 movili! ile eeN$8.75 movili! Otuna omaludalo, ohatu futu eenhele opo hatudi, otwa hala ovaameni vomaliko moshilongo eendjabi davo di ndjekwe po.” Timotheus Egumbo omunailonga mo Wynbach Security osho a tumbula.

“Otuna omaupyakadi mahapu shili, momahangano ovaameni vomaliko omo hatu longele. Ohatu nhanwa N$200,00 keendjabi detu, vati oshimaliwa shomahooli, ponhele yoku wedelwa oshimaliwa shinasha no sheendifo, fyee oha shi nhanwa keendjabi detu.

Keendjabi detu ohakunhanwa oshimaliwa shoi kutu yo ilonga osho tu hee shi kutya onashika pwe oku futa naini. I hatu futwa oimaliwa ngee twa longa momahulilo shivike ile twa longa oufiku. Fyee ihatu futwa oimaliwa youtalala, omanga omahangano amwe eesecurity haafutu oimaliwa you talala, shaashi modoolapa ya Lüderitz omuna outalala.” Samuel Philipus na Kalorina Johannes hava longele ehangano lo African King Security osho va kufilako Kundana.

“Fyee  otuli moupyakadi ko Namibia Protection  Services, ngeenge ta vetu wedele keendjabi detu, ohavakufa po omauwa amwe oo a kala po nale, opo nee va dule oku wedela. Oshinima osho tu he shii naanaa kutya osha hala okutya ngahelipi.

Odula yadjako ove tu wedela oifilinga ivali nomapeni a tanho movili. Voo ota va kufapo omauwa oo twali tuna, ngaashi okufutwa olutaima mOlomakaya, voo ova kufapo vali ouwa oo kwali hatu pewa mefiku (shift allowance)yee N$4.00 mefiku , voo otave tu pe omafiku omafudepo eli a tanho, omo ngee twai mefudo olo ihatu futwa nande nande.

Otwa hala nee ngeenge ta vetu wedele va hakufepo vali omauwa oo a kala po nale. Nopaife eshi ta veke tu wedela ngaha nava shunepo o shift allowance yetu noku tu futa olutaima moma Lomakaya ngaashi sha li nale.” Osho Simon Michael omwaameni womaliko mehangano lo Namibia Protection Services mo Lüderitza indile

“ Fyee katuna oikutu yoilonga, otwa nhanwa oimaliwa ika lande eendjafa doutalala, modula  2014  mu April twa nhanwa omwedi umwe poshikando N$ 390.00 ndele fiyo onena eendjafa odo inatu di mona.

Fye ko Nkasa Security iha tu futwa omafiku neevili detu da wana po. Kutya nee otu longe oufiku nomomaxulilo shivike, ohatu futwa ashike oshimaliwa, onga twa longa oku hovela omaandaha fiyo etitano omutenya auke.

Eevili doufiku nomomahulilo shivike nande otu longe ihatu di futwa.” Leefa Petrus omwaameni womaliko mo Nkasa Security osho a tumbula ngaho.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here