Ovanyasha moAus va deulilwa ounangeshefa

0
155

Aus – Ovanyasha vakonda po 20 mwa kwatelwa ovanangeshefa vopetameko ovo va mona omavatelo okudililila kombelewa yoshikandjohoololwa sha!Nami#nus va dule oku tota po eengeshefa davo mo Aus, ova pita mo madeulo pukululo ounangeshefa oshivike eshi.

Omadeulo okwa hovelele petameko loshivike eshi nokwa xula nena mEtitano. Omadeulo okwa longekidwa kombelewa yoshikandjohoololwa sha!Nami#nus melongelo kumwe nombelewa yehangano lovanangeshefa NCCI moshitayi shaLüderitz, nelalakano opo ku nghonopekwe ovanyasha, ovanangeshefa, va yambule po eengeshefa davo, nokuyandja yoo oilonga kovanhu momu dingonoko.

Omunambelewa omuliyambi a dja koAmerica noha vatele mombelewa yovanangeshefa yoNCCI moLüderitz ,Travis Matthews oye a yandje omadeulo kovanangeshefa. Teva deula nghene vena oku tula eengeshefa davo pomufika oo tau dulu oku tula eengeshefa davo ponghatu yoku likola.

Otava deulwa nghene vena okulongekida noku tula pambapila omafaneko ongeshefa, nghene vena oku ngeshefa, nai kwao ihapu, oyo taidulu oku eta ongeshefa pomufika uli nawa.

Pefimbo ta yeulula omadeulo omaandaha oshivike eshi Kansela woshikandjohoololwa sha !Nami#nus Jan Scholtz, okwa kumaida ovanyasha, ovo tava kufa ombinga momadeulo oludi eli velitulemo, nova likole ounongo aushe oo tava pewa, ve keutule moilonga.

Ta kumaida ova kufimbinga kutya oshiwana shomo Aus osha tala omesho kuvo, nosha teelela ava, va ka kale ova nangeshefa, tava yambulapo omukunda o Aus. Ta tumbula kutya omadeulo oludi eli okuniwe elineekelo kutya, ota mu ka dja ovanangeshefa va pyokoka, ovo tava kakala eengudi domukunda Aus, moshikandjohoololwa sha !Nami#nus, moshitopolwa sha //Karas.

Scholtz okwa tumbula kutya omadeulo okwa longekidwa nelalakano, opo ku ka monike oyiimati konima ao.

Ta kumike ovanyasha vaka konghole pomivelo opo ta pa dulu oku vadilila omayambido, ndele va hafye ounye, opo va dule oku yambulapo eengeshefa davo.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here