Oyendji ya talele po Copper Festival nuumvo

0
151

 

TSUMEB : Oshituthi shono hashi dhanwa omumvo kehe mondoolopa yaTsumeb nuumvo osha mona aatalelipo oyendji, oku yelekanitha noomvula  dha piti.  Oshituthi shika osha dhanwa lwoshikando oshiti-14 nuumvo, sha tamekele petameko lyoshiwike sha ziko nosha edhile Olyomakaya.

Copper nuumvo okwa dhanwa kohi yoshipalanyolo “OCopper tayi kandulapo nokushunitha pevi oluhepo”, Oonkambadha odhindji odha ningwa kaayunganeki yoshituthi, opo ku kwashilipalekwe kutya oshituthi oshe enda nawa sho shi humithe komeho eliko lyoshilongo.

Omunashipundi gokangundu longekidhi ko Copper Festival Julius Gaeseb okwa  yelitha kutya  oshituthi shika oha shi longekidhwa okuhanganitha aantu, okuyambulapo oongeshefa dhaa  niiyemo iishona, yo ya nyanyukilwe pamwe. Gaeseb ta ti nuumvo oshituthi shika oshali sha mona aatalelipo oyendji, unene mbono taya landitha ye thike paantu 190.

“Oshituthi shika oshe enda nawa noonkondo oshoka sigo otatu ya pehulilo inatu lopotelwa nande omanyenyeto, aantu ya kondja nenge aantu ya yakapo iinima yaantu, aakalimo yomondoolpa osho wo aatalelipo yetu oya ulike elongekumwe lyawo ewanawa no twe shi ya pandulila,” Gaeseb ta ti.

Aanangeshefa oyendji mboka yali ya kutha ombinga oyo mboka yena iiyemo yili pevi, oyali woo ya mona aahalithi yaza pondje yoshilongo ngaashi yamwe ya za koAngola, Zimbabwe, Kenya nokoSouth Afrika.

Ta ti aalongekidhi naaleli yondoolopa oyu uvite etumba oshoka oshituthi shawo shokomumvo oshe enda nawa, no inaya tsakaneka omaipumomumwe nande.

Gaeseb ta gwedhapo kutya gamwe gomomalakano gawo oya hala ya gandje ompito kaanangeshefa aashona ya kale taya hlitha nokulanditha, osho wo oku ulika shoka haya  etapo, yo taya tala woo iiholelwa iiwanawa kaanangeshefa yalwe noku paathana omikumo.

Yamwe yomwaamboka yali ya mono ompito oku ulika uunongo noontseyo ndhoka yeli moshituthi shoCopper oya ulike enyanyu lyawo taya holola kutya oyi ilonga mo oshindji.  Erasmus Stephanus omuthaaneki dhingi ngoka a kuthile ombinga moshituthi shika shoCopper okwe shi ningi opo a tale nkene aangangsefesha ooyakwawo taye shi enditha.

“Oshihikando shandje shotango tandi talelepo oCopper ashike oya nyanyudhandje unene, nondi ilongamo oshindji nonda mona kutya nani aanangeshefa yetu aashona oya pumbwa okuyambulwapo, noku tsuwa omukumo ya longe nuudhiginini nonuupenda,” Ta gwedhapo ngaaka.

Oshituthi osha mwenyekwa kaahikingalo yomondoolopa osho wo yopuushiinda. Okwa gandjwa olupandu komahangano ngoka haga ningi tashi vulika, go ga kwashilipaleke kutya oga gandja omayambidhidho koshituthi shika shi ende nawa, gamwe gomomahangano ngoka ongaashi  Dundee Precius Metal (ndyono lili omukwashilipaleki dhingi uule woomvula adhihe dha piti ), Standard Bank, Cenored, MTC,Weatherly Mining Namibia, nosho tuu.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here