PLAN Etanga lyaakwiita aaiyambi: Ekwatho okuza koRepublika yaBotswana

0
136

Orepublika ya Botswana na yo oya dhana onkandangala yomuvali sho oshilongo shika sha longo ongo osheelo shuupitilo moka mwa pitile aaNamibia omayovi mondjila yawo okuya muundjendi nelalakano oku ka kondjela emanguluko lyoshilongo Namibia.

Botswana okwa li wo e edhilila aaNamibia omayovi aapopi yOtjiherero mboka ya li ya ningi iihakanwa yiita ye yi hingilwa komatanga gepangelo lyuu imperiale gaNdowishi okuza omumvo 1904-1908.

Aandowishi mbaka oya li ya mbandameke aavalelwamo mbaka noko nyala ya kombepo  iigwana ayihe shaaHerero osho wo shaaNama moNamibia. Edhipago lyaantu lyoshiningilewina ndika inali mbandameka nando aantu yetu moku tsikila taya kondjitha epangelo lyuukoloni. Onkene ooluhupe yomiita mbika oya ka holoka noku tsikila taya kondjitha uukoloni netokolo no neitulemo enene oku mangulula oshilongo.

Omolwa eyambidhidho lyopaumwainathana ndika, Botswana okwa ningi oshihakanwa shomatanga gomukolonyeki  South Africa ngoka a kala ha ponokele oshilongo shoka miiponokela  omathimbo nomathimbo noku hanagula iitungomwa osho wo oku ehameka noku dhipaga aantu moshilongo shoka mboka inaa ya yona nando osha.

Aantu ya Botswana oya gandja eyambidhidho lyawo  lyopankalathano osho wo ndyoka lyopapolitika kaantu ya Namibia pethimbo ndyoka lya li edhigu. Iilongo iipe mbyoka opo ya li ya manguluka  muumbugantu wAfrika ngaashi Zimbabwe na Mozambique nayo wo oya gandja ekwatho lyayo  pankalathano nopa ku gandja iilongitho okukwathela SWAPO onkene omakwatho ngaka oku tu kwatha inaga dhimbiwa nande.

Iilonga yehangano lyo OAU

Momumbwalangandjo ehangano lyUukumwe waAfrika nenge Organisation of Afrika Unity olya li osheenditho shi shi okwi inekelwa moka emangululo lyAfrika lya pitithwa noku tseyithilwa uuyuni sho ndika lya falwa kIigwana Hangano.OAU ndjoka ya dhikilwepo momasiku 25 Mai 1963 moAddis Ababa Ethiopia oya dhana onkandangala  onene mokuuvithako uuyuni kombinga yekondjelomanguluko lyaantu ya Afrika.Shika o OAU oye shi ningi okupitila mokommittee yokumangulula. Omakwatho agehe ngoka haga gandjwa komahangano omakondjelimanguluko oga li haga pitile moombelewa dhokommittee ndjika. Go ishewe omahangano omakondjelimanguluko oga li haga pitithile oompumbwe dhago adhihe mokakommittee haka.

Onkene haka oka dhana onkandangala onene moku ninga iikonga yokuuvithako uuyuni kombinga  yomahangango ngoka taga kondjele okumangulula iilongo yago.Onkene okommittee ndjika nayo oya longa oshilonga oshinene nosha simana .

Omakwatho okuza palwe pethimbo lyekondjelomanguluko

Kakele kwaashoka sha nyolwa membo ndika.Kandina nando etompelo okudhimbwako omakwatho omanene ngoka ga ningwa kepangelo lya Cuba naantu yomoshilongo shoka, ekwatho okuza kongundu yUukommuni yiilongo nale kwali hayi ithanwa USSR, ongundu yoludhi olwo tuu ndoka morepublika yuudemokoli ya Ndowishi nosho wo mo Yugoslavia, otandi tothamo wo iilongo ngaashi Libya, Sweden, Norway, India , Nigeria niilongo iikwawo yilwe mbyoka yetu kwathela osho wo aantu koogumwe muuyuni auhe. Netherland naye okwe tu kwathela noonkondo sho etu pa omakwatho giilongitho gopankalathano moku kwatha oondjendi dha za koNamibia  dha li mesiloshimpwiyu lyoSwapo. Shika oshilongo shika, oshe shi ningi okupitila  moKommittee ha yi ithanwa Dutch  Committee of Southern Africa , ndjoka ya gandjele omakwatho  komahangano omakondjelimanguluko mUumbugantu wAfrika ngaashi SWAPO, ANC nomakwawo galwe. Omakwatho ngaka oga kwatelamo omizalo, iilongitho yopamakwatathano noku gandja wo oompito dhoku ilonga kaaNamibia mboka ya li muundjendi.

Oorepublika dhuukumwe dha Soviets [USSR]

Iilongo yili kumwe ya Soviet nenge mbyoka ya li hayi fupipikwa USSR oyo ya li hayi pe etanga lyaakwiita yoSWAPO PLAN iikondjitho momwaalu omunene. Iikondjitho oyindji mbyoka PLAN ali a dhengitha nayo aakwiita yepangelo lyuukoloni oya li ya gandjwa kongundu yuuKommunisi ya USSR. Oondjembo  ngaashi oorocketa dho RPG-7[obazooka] AK-47 , oondjembo dhomashina ngaashi RPK, ootenga, BM-40 [katusha] ootoloko dhopakwiita niilongitho yilwe yopakwiita oya li ya ziilile koUSSR inaayi landwa nando osha.

Petameko lyomumvo kehe aawiliki yoSWAPO oya li haya gandja omusholondondo goompumbwe dhawo dhopakwiita kewiliko lyongundu yuuKommunisi opo yi tale kutya otayi kwathele ngiini opo SWAPO a vule okudhenga aakolonyeki mboka ya li ya tindila moNamibia.

Omakwathelo ngaka ga gandjwa kongundu yuuKommunisi osho wo aantu ya USSR inaga dhimbiwa nando unene tuu sho iita yOohapu  pokati kiilongo iinankondo muuyuni ya hula po. Aanamibia otuna oku tala konima noku ipula muule neinekelo kutya ando ka kwali twa kwathwa kongundu yuuKommunisi naantu ya USSR andola osha ka kala oshidhigu kutse oku mona iilwitho yoonkondo mbyoka tatu kondjitha nayo omutondi naakwiita ye. Oshikwawo aantu ya USSR oye tu pa omadheulo gopakwiita ya gandja ngaka kaakwiita oyendji yoPLAN osho wo aagandjimalombwelo oyendji metanga lyoPLAN.Omakwatho ngaka agehe otwe ga pewa koshilongo shoka naantu yasho tse inaatu ga futila nando osha.USSR okwa li wo a tumine aanawino yopakwiita opo ya dheulile aakwiita yoPLAN mookamba ngaashi Tobias Hainyeko Training Centre osho  wo mo Judo Training Centre  adhihe dhili moLubango. Osho wo omahala galwe gokudheulila aakwiita moHuila. Aanawino yomwaalu omushona metanga lyaakwiita ya USSR lya tseyika nawa Red Army oya kala aagandji mayele kookommanda dhoPLAN unene tuu aawiliki yo PLAN moombelewa dhopakwiita dhiitopolwa yomalugodhi meni lyAngola

Omakwatho ngaka oga gandjwa wo miimpungu yilwe ngaashi mbyoka yuunamiti  okuyakula aakwiita yetu moontanda osho wo mboka ya li mookamba ongoondjendi.

Omakwatho galwe ngoka wo ga gandjwa kuUSSR oga kwatelamo iimaliwa yokwiilongitha opo aaNamibia yomwaalu gontumba ya vule okukiilonga  miimpungulongo ya yooloka ngaashi uunamiti osho wo yilwe. Onkene tse otwa pumbwa  okudhimbulukwa omakwatho agehe ngaka. Otu shishi kutya eiyambo ndika lya ningwa kaantu yaUSSR enene li vule pwaa shoka sha nyolwa momikweyo dhembo ndika

Ha USSR oye awike etu pe  iikondjitho ihe otwa mono wo iikondjitho okuza ko East Germany, Yugoslavia, Libya na China oku tumbula po ashike iilongo yimwe. Omadhewo gopakwiita oga li wo ga simana ngoka twa pewa kiilongo mbika.Aakwiita omayovi yoPLAN oya  dheulwa mo Libya, Yugoslavia, China, Cuba osho wo orepublika yUudemokoli ya Ndowishi, Egipiti, Tanzania, Ghana, Algeria nosho wo iilongo yilwe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here