GwaKaluwapa a mono ekwatho

0
256

 

ONYAANYA  – Oshiwike sha ziko sho kwali kwa lopotwa epyopo lyegumbo lya kuku Selma Kaluwapa momukunda Onyaanya A , aasamaria aanamutimahenda oya kongoloka koombinga noombinga opo ya gandje omakwatho.

Ehangano lyoRed Cross limwe lyomaamboka lya tondoka onkugo, noku gandja omayambidhidho kaanegumbo ndika. Oshifo shika oshali sha lopota aakwanegumbo mboka ya thigwa pomutenya shoka sha etithwa kuunona mboka wa fikepo egumbo alihe mono mwa kwatelwa niikulya.

Sakeus Angula ngoka eli omunambelewa omukuluntu moRed Cross , a kalelapo oshitopolwa shaShikoto okwa yelitha kutya Etitano lya piti okwali a lesha oshifo shaKundana , nokwa eta ohenda omolwegumbo ndyoka lya thigwa pomutenya.

“Sho ndeya kombelewa otwa li twa kundathana naaniilonga ooyakwetu opo tu tale kutya egumbo ndika otatu li ningile ngiini, otwa li twa tokola opo tuya landele uushike pendje wo tse tu wu thindikile kegumbo hoka,” Angula ta ti.

Angula ta gwedhapo kutya shino oyeshi ningi molwaashoka ehangano lyawo olya totwapo nelalakano okugandja omakwatho kwaamboka ye ga pumbwa, ohaya gandja omakwatho kaantu mboka tayi iyadha momaudhigu ngaashi iiponga yomililo nenge aanegumbo mboka ya pumbwa iikulya.

Red Cross okwa gandja uushako wuusila wuli uyali, omakende gomagadhi, iikutu, oohi dhokweelela, uutenda na yilwe oyindji , opo aanegumbo mbaka ya vule okutsikila nonkalamwenyo yawo.

Aaniilonga moshikondo shika shomOnandjokwe oyali ya thindikilwa kegumbo hoka  mekwatelokomeho lyombelewa yakansela goshikandjohogololo shoka, opo ya thindikile omagano ngoka yo ya ka tale nkene aanegumbo mboka taya hupu.

Aanegumbo mboka nenyanyu oyali ya taambako omagano ngoka ye etelwa. Mwene gwegumbo okwali a holola enyanyu lye ta ti oya mona omakwatho unene sho yamwe ya kala taya dhenge oongodhi konima sho ehokololo lya piti moshifo.

“Otatu pandula unene kwaayehe mboka ya tondoka onkugo, yo taye tupe shoka yena, opo tu vule okuthikamithapo egumbo lyetu ishewe ngaashi lya li po nale, otwa mona kutya moshigwana omuna aantu yena olukeno no tatu indile Kalunga a yambeke ayehe mboka yetu tondokele monkugo yetu ndjika,” Ta gwedhapo ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here