Oongundu yambidhidhi dha tsakanene

0
172

 

ONIIHWA –  Embwinda lyoongundu yambidhidhi dho moshikandjohogololo Onayena odhali dha tsakanene, montanda yadho yokomumvo ehuliloshiwike lya piti pOniihwa.

Iilyo yoongundu yambidhidhi yaza koosenda dha yooloka moshikandjohogololo oyali ya holoka, pamapipi ga yooloka. Oongundu yambidhidhi ndhika ohadhi ungaunga olundji naantu mboka ya kwatwa kombuto yoHIV/AIDS, naamboka ya gumwa kuyo.

Omuwiliki goongundu yambidhidhi moshikandjohogololo Selma Negonga okwa yelitha kutya montanda yawo yokomumvo, oha ye ya pamwe nokuhangana opo yi ikunde yo ya topolelathane omadhiladhilo yo taya tala shoka ya pondolapo momukokomoko gomumvo.

“Oongundu yambidhidhi odhina iilyo yomapipi konyala agehe, ohatu gongala koosenda dhetu tse tatu kumikathana, otundji otuna oopoloyeka ndhoka hatu longo tseyene, opo tu mone iiyimati mbyoka tayi tu kwathele,” Negonga ta ti.

Omuwiliki ta ti moshikandjohogololo omuna oongundu yambidhidhi dhili 18, naadhihe konyala odhali dha kalelwapo montanda yawo. Montanda omwali muna iinyangadhalwa oyindi ngaashi iipopiwa mbyoka tayi tungu, iinyandwa no yali wo taya imbi oondjimbo noku nyanyukilwa pamwe.

Aapopi ya yooloka oya kala taya kundathana yo taya gandja omikumo kiilyo yoongundu yambidhidhi. Gumwe gomiilyo yongundu yambidhidhi yaza kIikokola kElombe Andreheid Namundjembo okwa holola nkene ongundu yambidhidhi yemu eta paantu.

“Mongundu yambidhidhi ondi ilongamo oshindji, ondali handi kala nda kwatwa kuumbanda ashike ondaka mona kutya nani ombuto yoHIV/AIDS ka yina uuholameno, shino sha hala kutya ngele ino kwatwa nena owa gumwa, ohatu kala tatu kundathana tse tatu kumikathana, tunwe nawa omiti dhetu ndhoka dhokulelepeka, tse tatu pukulula ooyakwetu mboka tu wete taya pugumamo mondjila,” Namundjembo ta ti ngaaka.

Okwa kumagidha kehe ngoka inaa konakonwa ombuto yoHIV/AIDS a kuthe onkatu mbala opo a kale a mona kutya okwa thikama peni, ta ti ngele owa monika ombuto itashi ti ehulilo lyuuyuni ashike omukithi ngoka ogwa fa owala ngaashi omikithi omikwawo.

Ta pula woo mboka yeli kepango opo ya dhiginine oopela dhawo, yo taya kala haya gongala moongundu yambidhidhi yo ya kumikathane. Ta ti elalakano lyontanda ka li shi owala okukuutumba, ihe okuya pamwe yo taya paathana omayele.

Pehulilo Negonga okwa ulike enyanyu lye molwashoka ontanda yonuumvo oye enda nawa unene tuu sho oyendji yaakuthimbinga yali aagundjuka naanona, ati oyi itunga nawa noyi ilonga oshindji.

Negonga ta uvaneke kutya otaya kala aluhe haya gongala yo taya kundathana nkene yena okuya komeho.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here