Ovatungi moLuderitz va hala va talike tete

0
144

Lüderitz – Ehangano lovanangeshefa vomatungo moLüderitz ota li indile opo ova yandji vee tendera modoolopa va kale hava tale tete ovanangeshefa vo modoolopa, omanga inaa va yandja etendera kovanangeshefa vokondje yodoolopa.

Ovanangeshefa vomatungo mo doolopa ya Lüderitz ova totapo ehangano olo tali kala noku va kalelapo, li dule oku fikifa omakemo avo ko valeli melelo lo doolopa.

Ehangano lo Lüderitz Contractor Association (LCA), ola totelwe po omwedi waya momutumba wali pombelewa yoshikandjohoololwa sha !Nami#nus, omo kwa hoololwa omunashipundi Milton Pitt osho yo hamushanga Markus Martin.

Momutumba we toto lehangano lovanangeshefa vomatungo efiku olo wa totwa omwali yoo mwa hoololwa ovakalelipo veli vanhe ovo vali va tumwa  va ka shakene novaleli vo doolopa va ka fikife omakemo oo vena.

Osheendo oshali sha shakene novaleli vodoolopa  ohani yadjako, omo vali va yandja eindilo kelelo lo doolopa li mweneke manga okontraka oyo ya pewa oilonga yo ku wapaleka edu opo tapa ka tungwa omaumbo a konda po 45.

Ehangano lova naKondraka otali yandje ombedi komutumba oo hau tokola noku yandja eetendera melelo lodoolopa ya Lüderitz, ta vati okuyandja eetendera kondje yo doolopa , oku tutamo oshimaliwa noku shiyandja kondje yo doolopa, omanga mo doolopa muna ovanangeshefa ovo tava dulu oku longa po oilonga yoludi olo.

Momutumba oo waliko oshivike shaya mombelewa yo oongalele yelelo lo doolopa, omunashipundi welelo Carvin Mwiya, okwa shiivifila ovangeshefa ovo vali va ongala momwaalu munini lela kutya, ovaleli vodoolopa ina va pewa nande oufemba pa veta wokukala momutumba oo hau tokola noku yandja eetendera. Ashike keindilo olo la li la ningwa , ko va nangeshefa ava opo ku mwenekwe manga okondraka oyo ya pewa oilonga yo ku tula omayakulo ko Extension 3, itai dulu oku mwenekwa, shaashi oya yandjwa nale pambelewa onghe oilonga otayi i komesho ngaashi sha fanekwa.

Ova kalelipo vehangano lo LCA, ova ninga eindilo ko valeli vo doolopa, va fikife etumwalaka kwaavo hava kufa ombinga momatokolo oku ya ndja eetendera , opo vakale hava tale tete kova nangeshefa vomodoolopa, opo oimaliwa ikalekwe mo doolopa noku yandja yoo oilonga kovakalimo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here