PLAN etanga lyaakwiita aaiyambi: Shoka sha longwa koRepublika yaCuba.

0
142

Shoka sha longwa kaantu ya Cuba kombinga yemanguluko lya Namibia oshayela no shi shiwike nawa kaaNamibia oyendji.Aakwiita yopaigwana yaCuba oya longa oshindji shasimana meikuthemo lyomatanga gaakwiita yepangelo lyokatongo okuza mo Angola. Ngoka ga li ga thigipo oshilongo shoka momasiku 29 Maalitsa 1976. No shikwawo aakwiita ya Cuba oya dhana onkandangala onene mokudhenga omatanga gaakwiita yomukolonyeki South Afrika poCuito Cuanavale.

Olugodhi lwopo Cuito Cuanavale olwo lwa pala ondjila ya Namibia okuya kemanguluko konima sho aakwiita ya Cuba, Angola naamboka yoPLAN  ya li ya dhenge noku ehameka etanga lyomukolonyeki opamwe naa yambidhidhi ye, naashika osha fala mesindiko lyomatanga guukoloni.Aantu ya Cuba nayo oya kanitha oshindji miita mbika, ya kanithila mo oomwenyo dhawo osho wo omaliko gawo sho mbaka ya kala nokuhomonwa koobandite dha UNITA.

Okudhengwa kwomatanga gomukolonyeki molugodhi lwopoCuito Cuanavale moshitopolwa sha Cuando Cubango moAngola okwa fala moonkundathana dhoku hulithapo omaumbathano  mokati koongundu ndhoka dhali tadhi kondjithathana. Oongundu ndhika odha shaina euvathano lyoku hulithapo iita mo 1989 , noku za mpoka  okatokolitho kIigwana Hangano konomola 435 oka tulwa miilonga. Etulo lyako miilonga olya fala  momahogololo gaayehe ngoka ga talelwa noku wilikwa kIigwana Hangano. Ngaka oga sindanwa po koSWAPO  nomawi ogendji.

Kakele ko ku kwathela  pakwiita memanguluko lya Namibia, aantu ya Cuba oya gandja elongo noompito dhokulongwa kaaNamibia mboka ya li muundjendi.Aanona aaNamibia omayovi oya longwa moCuba , unene mboka ya hupu miiponokela yomukolonyeki moCassinga osho wo palwe  moAngola nomoZambia.

Epangelo lya Cuba olya tungu oosikola moka mwa longelwa oontauki dhaNamibia kOntuntu yaagundjuka moka mbaka ya longwa itaaya futu sha osho wo ya kwathelwa momikalo dha yooloka sigo esiku ndyoka Namibia a mono emanguluko mesiku eti 21 Maalitsa 1990.

Iilonga yaantu yaCuba memangululo lyaNamibia okuza muukoloni waSouth Afrika  oya etapo uuthiga nekwatathano ewanawa onkene ndika olya fala medhikopo lyehangano lyedhina Namibian-Cuban Friendship Association. Ndika olya tsikila okuhumitha komeho uukumwe wopaumwayinaathana mbuka pokati kiigwana mbika iyali.

Cuba ha ye awike oye etu kwathele miita yekondjelomanguluko ndele  iigwana yilwe osho wo omahangano galwe oga kwathela mekondjelomanguluko ndika ngaashi moku tu kumika, okutu pa iipumbiwa osho wo okutu pa oompito dhelongo oku tumbulapo ashike yimwe.

Oshikwawo olupandu olunene nalu pewe aantu oomilliona odhindji dhaza miigwana yomuuyuni mboka mokugandja sha kwayo  ya kwathele Namibia miita ye okukondjitha epangelo lyuukoloni  noku li nkundipaleka miilonga yalyo  momeho giigwana naantu yomuuyuni.

Omuthika nongushu yepangelo lyuukoloni nokatongotongo oya li ya nkundipikwa unene naashika osha fala sigo oompoka kutya epangelo ndika kalya li we nuuthemba okupopilako Namibia naantu ye ongo olyo epangelo lina uuthemba oku popya peha lyaaNamibia komeho giigwana yomuuyuni.

Orepublika nale Yuudemokoli ya Ndowishi

Aantu yomorepublika nale yUudemokoli ya Ndowishi oya dhana onkandangala onene mokukondjitha  epangelo lyuukoloni lyaSouth Africa moNamibia. Oshilongo shika osha gandjele omayambidhidho  gopapolitika, paudiplomate , pauntu nosho tuu ngoka gopailongitho okukwathela aaNamibia mboka ya li muundjendi ye li kohi yewiliko netonatelo lyoSWAPO.

Aantu ya GDR oya li ookuume kashili kaantu taya kondjo ya Namibia, oshoka yo oyali ya kwata komeho moku hwahwameka iigwana yuuyuni opo yi kwathele SWAPO pethimbo ndyoka a li ehangano ekondjelimanguluko tali lalakanene okumangulula Namibia. Iilyo oyindji yoSWAPO oya mona elongo okuza miiputudhilo yopombanda ya GDR osho wo miiputudhilo yopaungomba moshilongo shoka. Elongo nootundi ndhoka oshilongo shika sha pe aaNamibia mbaka ina shi ya pula nando ya fute sha.

Ishewe GDR okwa li egumbo kaanona omathele aaNamibia mboka ya li ya kongo uuholameno wa gamenwa , sho mbaka ya fadhukapo iiponokela yaanohenda ye yi ningilwa komatanga gomukolonyeki South Afrika moAngola nomoZambia.

Aanona oyendji oontauki aaNamibia oya li ye edhililwa mookinda miilando iinene ya Ndowishi moka yo ya li ya pewa elongo lyoshali. Ndika olya li lya gandjwa mekwathelo lyongundu yopolitika yoshilongo shoka pethimbo ndyoka mewiliko lya Erich Honecker. GDR okwa li wo a pe PLAN iikondjitho yoonkondo mbyoka aakwiita ya Namibia ya dhengitha nayo omatanga gomukolonyeki moNamibia.Eyambidhidho ndika itali dhimbiwa nando oshilongo shetu osha manguluka ngashingeyi.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here