Ya nyanyukilwa omagumbo gawo

0
226
Iilyo yoShack Dwellers Association , ewiliko lyOndangwa, ongundu yoongeshefa dhaPupkewitz, nOmbaanga yaStandard tayi tala nkene etungo lyomagumbo gaakalimo mbaka tali yi nawa komeho pOndiiyala mOndangwa.

 

ONDANGWA  – Iilyo yehangano lyoShack Dwellers mondoolopa yaNdangwa oya nyanyukilwa omagumbo gawo ngoka ge li pokupwa.

Iilyo yehangano ndika oya nyanyukwa sho etungo lyomagumbo omilongo 27 molukanda Ondiiyala mOndangwa lya huma komeho nokwa tegelelwa omalukalwa ngaka ga kale ga pwa pehulilo lyomwedhi nguka.

Etegameno lyokumanitha etungo lyomagumbo ngaka olya kolekwa oshiwike shayi pethimbo  iilyo yehangano ndika, aawiliki yOndangwa osho wo Ombaanga yoStandard nongundu yoongeshefa dhoPupkewitz ya li ya talelepo Ondiiyala oku tala kutya etungo olya ya sigo opo mu thika gu thike peni.

Ehangano lyoShack Dwellers olina oshinakugwanithwa oku kwashilipaleka kutya mboka yena iiyemo iishona oya mona omalukalwa gawo taga kalelele.Nolundji ooyene yomalukalwa ngoka ohaya kumikwa okutunga omagumbo gawo yene ngaashi mboka yi ipyakidhila pethimbo ndika.

Iilyo oyindji oya nyanyukwa tayi pandula sho elelo lyondoolopa lye ya pe ehala mpoka, mbaka taya tungu  omagumbo gawo omawanawa.

Martha Kaulwa ngoka na ye eli oshilyo shehangano okwa ti oya pandula unene omolwehangano ndyoka tali yape omalukalwa ngoka ya pumbwa. “ Ehangano ndika olyetu patululila oonkalamwenyo dhili nawa unene ngele oto tala konkalo yetu, otwa vulwa okukala miipeleki notwa nyanyukwa sho twa mona omalukalwa getu taga opalele,” Kaulwa ati.

Oyendji yomiilyo yehangano ndika ihaya pewa uumbapila woofuto nenge woondjambi dhawo oshoka omwaalu omunene gwaambaka ogwaa mboka haya ilongele yoyene.

Ohaya pungula iiyemo yawo mbyoka haya mono opo ya vule ya tunge omagumbo gawo. Pethimbo ndino mondoolopa yaNdangwa omwa tungwa omagumbo 101, ngono gapwa thilu nomuna iilyo yehangano ndika  2 479.

Kaulwa okwa ti ooyene yomagumbo ngaka oyendji aakiintu, oshoka oyo taya kondjitha unene ya hala ya za momagumbo giipeleki. “Ngashingeyi otatu vulu oku edhilila aapambele yetu, naanona yetu, otandi pandula unene iilyo yehangano ndika koombinga adhihe oshoka ohatu longele kumwe, niigongi mbyoka hatu ningi ohatu kundathana nkene tuna okuhuma komeho,” Kaulwa ta gwedhapo.

Oshi li oshinakugwanithwa shaa tungagumbo mbaka opo ya tholome  oondhopi yoyene, yo taya tala kutya aatungi otaye ya mono ngiini. Nonande haya pungula owala okashona hoka yena oyendji oyeshi pondola okuthikamithapo omagumbo gawo.

Iilyo mbyoka opamwe noStandard Bank, ewiliko lyondoolopa yaNdangwa, Pupkewitz group nomahangano galwe ngoka gi imanga kumwe mokugandja omikuli, oya li ya nyanyukilwa noonkondo iilonga yetungo lyomagumbo, no ya uvaneke taya tsikile okulonga muukumwe.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here