Aaluudhe ihaa ka fudha palwe okomikunda dhawo akuke

0
259

 

Namibia haye awike oshilongo moAfrika moka aavalelwamo ihaa ya yi komafudho komahala guufudhilo uuna ya fudhapo kiilonga yawo.Oyendji yomoshilongo muka peha lyokuya kefudho kehala lyomavululukilo ohaya shuna komikunda hoka ya valwa nenge ya za noku ki ipyakidhila niinyangadhalwa komagumbo gawo gopashigwana.

Oshinima shika haaNamibia oyo ayeke haye shi ningi ihe naashiinda yetu moSouth Africa oyendji unene tuu aaluudhe ohaya yi komafudho komikunda dhawo hoka yaza, ngaashi naanaa hashi ningwa kaaNamibia oyendji.Mboka ohaya ka fudha komavigumbo ngaashi ga li ga lukwa pethimbo lyepangelo lyokatongotongo.

Aanawino oya gandja uusama ketopagulo lyokatongo ndyoka yati  kutya olyo lya hunyameke noku simpika ombepo yuutalelipo mokati kaaluudhe oyendji miilongo mbika iyali. Shika oshi li ngaaka molwashoka okatongotongo oka li ka ngambeka omainyengo gaantu mbaka okuza pehala limwe okuya kehala ekwawo.

Pamushangwa hokololo omupe kombinga yuutalelipo nuupashioni moNamibia, aaluudhe yaamuka ohaya hogolola okulongela oompunda dhawo noku ka talelapo komikunda hoka yaza. Olundji ohaya yi koyaandjawo nokaa kwawo, pehala lyoku ka talelapo omahala guuvululukilo palwe mevi lyOmapenda.

Omushangwa ogwa ti  uuna mbaka ye li momafudho ohaya yi kuumbangalantu komikunda dhawo nenge palwe.  “Onkene osha pumbiwa oku yelutha ontseyo yuutalelipo mokati kaatalelipo yopaigwana, unene tuu sho aakalimo moshilongo ya fa yaana omukalo gokutalelapo” osho omushangwa gwedhina National Sustainable Tourism Growth  and Development Strategy 2016-2026 gwa ulike.

Omuwiliki gwehangano lyomatalelopo moSouth Africa nenge South Africa Tourism , Sisa Ntshona  okwa lombwele Kundana kutya aashiinda yaNamibia kuumbugantu womulonga gwaRange nenge Orange River nayo ohaya ningi ashike naanaa ngaashi aaNamibia haya longo.

“Kamu li one amuke” osho ati”Oshinima oshi li apehe.Ngame ogumwe gwawo, ongo shi holelwa taku hokololwa  ihaa ndi yi kefudho. Ohandi yi kegumbo molwashoka ngame kandi shi go mo Johannesburg. Opena iinima yontumba tuna okutala, shimwe sho mu mbika osho iiyemo”

“Uutalelipo otawu kondjele oshitopolwa shiimaliwa mondjato – kokutya otandi ipula nandi lande ongodhi , otiivii ompe nenge nandi ka talelepo ehala lyontumba mehulilo shiwike” osho Ntshona a popi.

Okwa ti opwa pumbwa elunduluko, molwashoka okupashiona okwa talikako oko oshinima shaahumi hashi ningwa ashike kwaa mboka aayamba.’

“Tala kondjokonona yetu ongo enenevi, tse otwa kala ethimbo kohi yuukoloni. Kohi yokukolonyekwa okwi, inyenga memanguluko okwa li kwa ngambekwa.South Africa ongo oshiholelwa  okwa manguluka ashike omimvo 22 ngashingeyi. Ihe konyala uule womimvo 25 otwa li hatu humbata oombapila ndhoka tadhi tu pitike opo tu vule oku inyenga okuza pehala limwe okuya kehala ekwawo meni lyoshilongo shika.

“Onkene ondjokonona yoku inyenga oya kala aluhe ya ngambekwa.Mbuka owo uushili itaa wu vulu okupatanekwa nando.Ihe uuna twi ilongo nawa oshilongo shetu noku shi pandula nena tse otatu vulu okuninga  ooambasade dhuutalelipo” Ntshona a ti.

Pethimbo lyepangelo lyokakombo noludhi aaluudhe moNamibia nomoSouth Africa oya li haya humbata oopaasa, ndhoka dhali dha fa oopassporta dhomeni dha tulwapo okutopola oshigwana shaa valelwamo noku topola aaniilonga mboka haya  ende okuza komavigumbo okuya kiilando.

Oveta yoopaasa ndjika oya li ya ngambeke einyengo  lyaaluudhe yAfrica oshoka oya li ya utha kutya omuluudhe kehe okuna okuhumbata opaasa uuna eli pondje yevigumbo lyaandjawo.

Ntshona okwi itaala kutya opo iilongo mbika yi zemo monkalo ndjika osha pumbiwa opo epangelo li etemo oshilongwa shuutalelipo moosikola oku hila okatalekonawa kaanasikola.

Okwa ti ishewe opena elunduluko kombinga yetalelopo meni lyoshilongo , ngaashi ndyoka lyokutalelapo ookuume nenge aakwanezimo noku kala puyo pehala  lyoku ka kala mohotela. Oku uvite kutya netalelopo lyoludhi nduka olya pumbwa okuyalulwa ongo uutalelipo.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here