Okiimili (appendicitis) oshike?

0
584
Dr Akutu Munyika Specialist Surgeon: Onandjokwe Hospital.

Okiimili omukifi ha u hange okandjadja keli ketameko lendjandja lakula (large intestine) ka ulikwa mefano la landula ko. Okandjadja aka ohaka ufanwa yoo okayoka. Okena okambululu pokati. Ngee nee okambululu oko ka fiti, eembakiteli odo hadi hangika monyata mendjadja lakula ohadi indjipala nee ndele omunhu ta kwatwa kokiimili. Molwa okufita kwokayoka aka, otashi dulika nee ka twikile oku dinda nomunhu ota tameke nee oku ehama medimo unene kolulyo (tala efano la pedu).

Elalakano lokayoka aka molutu lomunhu kali shiivike naa naa nawa, ashike opena ngaho ouyelele kutya oilonga yako oili unene pefimbo leedula dopetameko, opo taku ti okayoka okena oshilonga moku keelela eembakiteli molutu. Meedula doukulunhu ka ke na vali oshilonga shasha molutu, na omunhu ota dulu oku kala nonghalamwenyo yaye ehekana pehena oupyakadi washa.

Okiimili omukifi tau pumbwa oku endelelwa po. Nepango lao oku tanda mo ashike okayoka oko manga inaaka eta oupyakadi umwe molutu lomunhu. Ngee omunhu okwa kwatwa kokiimili ndee inai tandwa mo, otai topa ndele eembakiteli tadi li hanene medimo alishe. Eshi otashi etele nee omunhu ehameneno, osho tashi dulu oku twala nomefyo.

Fimbo limwe otashi dulika molwa eembakiteli edi da kwata okayoka, omandjadja tae li ongele opo puna okayoka ndee tapu ningi oshitumba osho tashi kala shina otwila, shili meni kolulyo ledimo. Eshi nasho otashi pumbwa etando.

Okiimili ohai kwata unene omunhu wopeedula 10 fiyo 30. Osha pumba lela oku hanga okaana keedula dili pedu la 2 ile omukulupe weedula di dule omilongo70 va kwatwa kokiimili, ashike itashi ti inashi monika nale.

Oshike hashi eta okiimili?

Okiimili ohai etwa kefito lokambululu kadja mendjadja la kula ka uka mokayoka. Okambululu aka otaka dulu oku fitikwa konyata, koshiima shikukutu omunhu eshi lya noi tashi hanauka po shafa oikulya, kokankera yendjadja lakula kombinga ei yokolulyo ile okankera yokayoka, ile okambululu taka fiti kodindo yokayoka osho tashi dulu ku etwa keembakiteli da kwata olutu pamwe pwiili.

Omadidiliko okiimili okuli ngahelipi?

  • Omunhu oha tameke ta ehama lwopekoto, nouyehame oo otau tandavele nee wa uka kolulyo pedu (ngaashi apa pa ulikwa kefano pombada)
  • Omunhu oha kanifa ehalo lokulya.
  • Okumbilingwa nosho yoo oku kunga.
  • Epunda otali dulu oku tameka oku fula.
  • Omunhu ota kwatwa koupyu, notemperature yae ota i londo.
  • Otashi dulika yoo a kwatwe kombato, ile nokuli a kwatwe koshimela .
  • Otashi dulika yoo a tameke ta sitama ta ehama.

Ngee omunhu okwa kwatwa komadidiliko atya ngaha okuna oku endelela opo ae koshipangelo ile kundokotola wae shaashi okiimili oya pumbwa oku endelelwa po.

 

Okiimili oha i kolekwa ngahelipi? Diagnosis?

Ekoleko lokiimili kutya oyo naanaa tai eta oupyakadi, kali pu shaashi omaukwatya okiimili okwafa yoo omaukwatya omikifi dikwao ngaashi odo hadi kwata ehuli nokashako konyango, okashako komasita, ondabandaba, omadjadja, nosho yoo omikifi odo hadi hange oilyo yoludalo movakainhu.

 Ndokotola woye ote ku pula nee kombinga youyehame womedimo, nghee wa tameka nosho tuu. Opo nee oteku pamhadala medimo nokuku konaakona. Ota shi dulika nee ndokotola woye a kufe omasita aka konaakonwe, eehonde dika konaakonwe, eku tume uka fanekwe. Movakainhu ndokotola okuna ku pula noku konaakona ngee pamwe omukainhu okuna eteelelo

Okiimili oha i hakulwa ngahelipi?

Okiimili ita i dulu oku hakulwa kusha vali shimwe shihe fi etando. Okayoka okena oku tandwa mo shaashi ngee inaka tandwa mo omunhu ota ehama unene notashi dulu oku twaalela fiyo omefyo.

Omunaudu oha pewa nee omakende omeva, omiti deembakiteli (antibiotics), omiti doku shunifa ouyehame pedu,  omanga oshitandelo tashi longekidwa.

Okiimili ota i dulu oku keelelwa?

Okiimili ita i dulu naanaa oku keelelwa, nokapena ouyelele kutya olye ta kwatwa nau itaa kwatwa kokiimili.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here