Oyendji muNehale LyaMpingana kaye na uuthemba

0
195

 

ELAVI – Kansela gwoshikandjohogololo Nehale LyaMpingana Leevi Reinhold okwa ulike eipulo lye kombinga yoshigwana oshindji moshikandjo she shaana oombapila dhuukwashilongo.

Okwaana uuthemba wopashigwana mokati kaakalimo oyendji moshikandjogololo shika okwa holoka puuyelele pethimbo lyetalelopo lyakansela opamwe na Ngoloneya goshitopolwa Oshikoto ,

Kansela ta holola kutya pethimbo lye talelopo ndika oyali ya koneke  kutya aantu owala aashona yena uuthemba woshilongo. “Aakalimo oyendji moshikandjohogololo shetu otaya mono iihuna, aanona ka yena oonzapo dhomavalo omanga aakuluntu oyendji kaa yena uumutse woshilongo , oshinima shika osha taalela omapipi ogendji, nonande aakalimo yeli oomvalele dhoshilongo oyendji oyafa aakwiilongo omolwa omikanda ndhoka  yaa na,” Reinhold ta ti.

Omolwa eshongo ndika ombelewa yakansela  naandjoka yaNgoloneya melongelokumwe nUuministeli wIinima yomEgumbo nUupitilo koongamba, owa longekidha oshikonga showina mono aakalimo yomoshikandjohogololo ya pewa ompito opo ya kale ya ningilwa oonzapo dhomavalo nuuthemba wulwe.

Kansela okwa holola kutya iikonga mbika oya tamekele oshiwike sha ziko, nokwa thanekwa yi ka hule pehulilo lyaNovemba. Osipana yaaniilonga muuministeli mboka wuna oshinakugwanithwa shokugandja uuthemba woshilongo, oya dhika ootenda dhawo moshikandjohogololo uule womasiku ngoka yo ya pe aantu uuthemba mboka wa pumbiwa.

“Omwaalu gwaakalimo yomoshikandjohogololo shetu ogundji, ogwaayelele, noyendji ka yena oshimaliwa opo ya ye komahala hoka haku ningilwa omauthemba, otwa mono woo kutya aakulupe oyendji nonande ya adha oomvula dhokukwata oshikwiila shepangelo natango onkene yeli moluhepo omolwa okwaahena uuthemba woshilongo,” Reinhold ta gwedhapo ngaaka.

Etitano lya ziko omupevi Minista Gwiikwameni  Erastus Uutoni pamwe nosheendo she oyali ya talelepo omahala ngoka ga tothwamo , opo ku ningilwe iikonga mbyoka. Uutoni okwa popitha aakwashigwana pElavi osho wo  pEmanya.

Uutoni okwe ya dhimbulutha kutya oshinakugwanithwa shuumininesteli wawo okukwashilipaleka kutya aakwashigwana mboka yeli oomvalele dhoshilongo oya mona uuthemba woshilongo, ta  ti uuministeli otawu longo neitulemo wu hedhithe omayakulo gawo popepi noshigwana, yo aakwashigwana ya mone omauwanawa ngoka ya pumbwa.

Utoni okwa uvaneke kutya shino hasho tashi kala oshikando shotango taya fala uuwanawa moshigwana, ihe okwa uvaneke otaya kala ya talelapo iikandjohogololo oyindji, yo ya kwashilipaleke kutya AaNamibia oya mona uuthemba woshilongo.

Omahala ngoka taga kala ga talelwapo kospana yuuministeli ongaashi Farm 6, Omatope, Elavi,Oshongwe ,nosho tuu galwe.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here