PLAN etanga lyaakwiita aa iyambi: Oshigwana momikunda omapenda miita yekondjelomanguluko inaa ga yalulwa

0
150

 

Otatu vulu ngiini okupopya kombinga yekondjelomanguluko no inaa tu tumbula shoka sha longwa kaakwashigwana momikunda ndhoka dhali oshitopolwa shehala lyomalugodhi?

Omukwiita kehe gwoPLAN oku shi shi kutya otwa li twe shi pondola  okutsikila niita okukondjitha aakwiita yomukolonyeki molwashoka aanamikunda oya kala yetu lilepo.Aantu mbaka oya kondjo pamwe natse aakwiita yoPLAN okuza tuu petameko lyiita mbika osigo esiku oshilongo sha manguluka omasiku 21 Maalitsa 1990.

Aanamikunda mbaka oya gandja omakwatho ga pumbiwa kaakwiita yoPLAN unene tuu kombinga yuuyelele wu na sha nomainyengo gaakwiita yomukolonyeki osho wo oya palutha aakondjelimanguluko.

Oyendji yomaantu mbaka moshitopolwa shomalugodhi oya kwathele noku yambidhidha aakwiita yoPLAN no inaa ya sholola nenge ya shune monima nonando oye shi ningi monkalamwenyo ya nika oshiponga .

Aanamikunda oyendji oya kanitha oomwenyo dhawo nomaliko gawo shaningwa kaakwiita yomukolonyeki mboka okuza petameko lyiita yali ya kambadhala okutulapo  omwaka pokati kaakwashigwana naakwiita yoPLAN mehala lyomalugodhi.

Kakele kaashika aakwashigwana mbaka oya kala noku hepekwa, haya kwatwa pwaana nando etompelo lyasha noku edhililwa uule wethimbo inaali ngambekwa, yamwe oya kwatwa koonkondo kaakwiita yomukolonyeki. Iimuna yaakwashigwana mbaka yimwe oya dhipagwa ngaashika ashike aakolonyeki yu uvite. Aanamikunda yamwe oya kanapo pomikunda dhawo no kaapena ngoka a tseya kutya oya falwa peni.

Aakawashigwana yamwe oya kwatha aakwiita yoPLAN  mboka ye ehamekwa oku ya fala kiipangelo  nomahauto gawo uusiku taya hingi iiyenditho mbyoka inaa yi tema.Shika oye shi ningi no inaa ya pula nando ofuto yasha.Shika otashi ulike kutya aantu mbaka oya li yi ilongekidha okusa noku  kanitha oomwenyo dhawo mokukondjela emanguluko lyoshilongo shomapenda. Onkene ngame itandi kwata kwata moku luka aantu mbaka oyo omapenda goshili giita yekondjelomanguluko. Omapenda ngaka oga kondjitha omukolonyeki okuza koombinga adhihe kokutya opamadhiladhilo nosho tuu. Aanamukunda oye ya molugodhi iikaha yowala ndele oya yandukamo aasindani.Oonkambadhala dhawo, ombinzi yawo nomazigudhe gawo ogo ga kalekepo ekondjo okukondjitha omukolonyeki osigo  uukoloni wa teka po moNamibia mesiku 20 Maalitsa 1990.

Nonando aanamikunda oya li ya tilithwa komatanga gomukolonyeki mbaka inaya shuna monima sigo esiku oshilongo sha manguluka.

Otandi ti  aakwiita yoPLAN oya li yi inekele aanamikunda okuya pa omakwatho agehe ngoka yo yali taya pumbwa. Ngame onda kala kehala lyomalugodhi konyala omimvo heyali .Ethimbo alihe ndika  ongundu yetu yaakwiita oya li yi inekela omakwatho taga zi maakwashigwana kombinga yiikulya nenge omakwathelo galwe ngoka ga pumbiwa okudhenga omukolonyeki.

Oshikwawo  ooshika kutya molwashoka otwali hatu inyenge moongundu oonene dhaakwiita , osha li oshidhigu kaanamikunda okutu  palutha, onkene olundji aantu mbaka oya li haya tsele iimuna yawo nenge ya dhipaga iikombo yawo opo ye tu pe okulya tse oyana tatu kondjele emanguluko.Omakwatho noku tu palutha huka osho wo okutu pa omayele oye  shi ningi memanguluko. Aanamikunda oya li a aakondjelimanguluko aa inekelwa , mboka aluhe ya kala yi ilongekidha okutu pa uuyelele kombinga yomainyengo gaakwiita yomukolonyeki moshitopolwa moka twa li hatu longele. Uuyelele mbuka ye tu pe  owa pe aakwiita yoPLAN ompito opo ya vule okuhomona aakwiita yomukolonyeki noku mu ehameka osho wo oku mu etela ekanitho enene.

Onda tala omakwatho gaanamikunda kutya oga simana oshoka ngaka oge tu kwatha opo tu tsikile ekondjo lyetu oku kondjitha aakwiita yomutondi moNamibia.Epulo olili mpaka ngele omapenda ngaka   otaga mono tuu uuwanawa wa sha wemanguluko ndyoka go ga kondjele uule konyala womimvo 23.Eyamukulo kepulo ndika olyo eeno kombinga yimwe.Aanamikunda mboka ya kwathele mekondjelomanguluko oya mona omauwanawa pamaludhi ga yooloka. Shotango epangelo olya kala noku gandja omayakulo  koshigwana oshindji miitopolwa yokomikunda unene moku tunga oosikola niipangelo, oku andjaganeka ominino dhomeya, oku tunga oondjila  noku pa aanamikunda mbaka omalusheno.

Okuya pemanguluko mo 1990 omahala ashike omashona gowala ogo ga li ga tulwa omalusheno. Oshikwawo omahala omashona mwa li muna oondjila  dhi shi okutumbulwa ihe nena epangelo olya tula ko oteya koondjila dhimwe ndhoka.Oshigwana oshindji  komikunda oshi li ngashingeyi popepi nomayakulo guunamiti sho epangelo lya tungu uupangelo niipangelo miitopolwa oyindji komikunda hoka omayakulo ngaka gali inaa ga thikako natango omanga oshilongo inaashi manguluka.

Ihe nando ongeyi oshindji osha pumbwa okulongwa natango okuhwepopeka  onkalonawa yaakalimo yokomikunda mboka ya monithwa iihuna unene pethimbo lyiita yekondjelomanguluko. Epangelo mewiliko lyoSWAPO inali pumbwa okuvululukwa osigo aakalimo yokomikunda ya mono omeya ga yela, omayakulo guundjolowele , oondjila oohwepo, omalusheno ge li nawa, unene shoka sha simana oku fala ngaka kaa kwashigwana mboka ye shiwike kutya oya monithwa iihuna komatanga gomukolonyeki.

Ngaka omayakulo ngoka ga pumbiwa komuNamibia kehe gena oku gandjwa  pwaana efudhepo. Okugandja ngaka itashi ka kala oshinima oshipu. Opo omayakulo ngaka ga vule okuthika komuntu kehe opena oku ningwa omathaneko geli nawa osho wo omalandulathano ga nkene omathaneko ngaka taga tulwa miilonga noku gwanithwapo.Tse mboka twa longele moshilongo ongaakwiita yoPLAN itatu ka kala tu uvite evululuko ngele aantu oyendji yokomikunda otaya tsikile okumwenya moluhepo.

Otu shi shi nkene sha li sha nika oshiponga kaanamikunda mbaka sho ya gandja iikulya,omeya nuuyelele kaakwiita yoPLAN. Aakwashigwana yamwe oya li ya dheulwa kaakwiita yoPLAN okuhanagulapo iilongitho yomukolonyeki miilonga ya shewa.

Aakwashigwana komahala ga yooloka oya kala noku longa ngaashi taya vulu oku kwathela ekondjelomanguluko li ye komeho osigo omumvo 1989 moka mwa hulile iita .Aakwashigwana  oya kwathele aakwiita yoPLAN momathimbo omadhighu nomwaangoka omapu , ye ende momilema , momvula , muupyu nomuutalala nelalakano limwe oondyoka ashike lyoku kwatha opo Namibia a manguluke. Omolwa iilonga mbika aanamikunda yamwe omagumbo gawo oga fikwapo, gamwe oga lyatwapo komaKasperi nokomaloli gamwe gomukolonyeki.

Omambandameko gomutondi ngaka  ina ge shi pondola nando okutilitha aanamikunda mbaka opo kaa ya yambidhidhi iita yekondjelomanguluko.

Aantu yamwe otashi vulika taya pula kutya omolwashike wa hogolola okushanga sha kombinga yaanamikunda membo ndika. Ngaashi ndeshi  holola nale, ngame onda kala handi longele moNamibia konyala uule womimvo dhi vule hamano. Ngame onda tseya shoka sha longwa kaanamikunda. Mbaka oyo aantu mboka yetu pele iikulya , yetu gamene uuna gumwe gwetu eehama, ya kwatha okuhumbata oondjembo dhetu oondhigu okudhi fala komahala goko kule. Oyetu pe wo omauyelele kombinga yomainyengo gomutondi.Omasindano omanene ngoka twa adha miita oga ziilile muuyelele womondjila mboka twapewa kaakwashigwana kombinga yaampoka pwa gama omutondi.

Onkene oshinima oshiwanawa shoka epangelo lyetu lina okuninga osho oku gandja omayakulo geli nawa koshigwana shika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here