Tity Tshilumba onkulungu miikwamafano

0
179

 

Tity Tshilumba oye onkulungu miikwamafano ngoka iilongekidha  okulonga shaa shoka opo iilonga ye yi monike nokuya puuyelele.Konima yo ku ulika iilonga ye yuunkulungu mongundu iikando omilongo 20 osho wo oku yi ulika oye awike iikando iyali  omimvo 17 dha piti,Tshilumba oku netegameno kutya iilonga ye mbika otayi kaya kokule moshimpungu shuunkulungu moshilongo osho wo muuyuni.

Tshilumba omunamimvo 40 okwa ulika iilonga ye yuunkulungu muuyuni mo Switzerland, moka a li oshitopolwa shongundu yaa uliki  yiilonga yuunkulungu kombinga yelongitho lyoonkondo moshinima shuukashike ko okantu momumvo 2013. Pomauliko ngaka okwa li a ulike iilonga ye kombinga yoshinima shika. Okwa ulika wo iilonga ye mongundu pomauliko moNdowishi sha ningilwa moMuseum yaWurth. Omauliko ngoka oga li nelalakano lyoku ulika iilonga yuunkulungu momafano yaafaneki aaNamibia.

Tshilumba okwa ti okwi ilonga oshindji moku enda mpaka naampeyaka ta kongo mpoka iilonga ye yuunkulungu tayi vulu okulandwa nawa.

Eilongo ndika, olya kumike Tshilumba opo a ulike ishewe iilonga ye oshikando oshitiyali oye awike, kohi yoshipalanyolo “Onkalamwenyo yesiku kehe”.Omauliko ngaka okwa li ega ningile po National Art Gallery of Namibia (NAGN),omwedhi gwa yi. Ngaka oga li ga thikama momafano 26 ga kalelapo iiningwanima yesiku kehe.

Omauliko ngaka ogi fatulula gogene oshoka iilonga mbyoka otayi ulike iinima mbyoka hayi ningwa esiku kehe kaantu. Nonando iilonga ye mbyoka tau like haa ayihe ya kankamekelwa koku imonena iiyemo, yimwe yaambyoka oyo iilonga yuunkulungu we ya tsikila kwaambyoka hi ipyakidhile nayo omolwohokwe yiilonga yuunkulungu ndjoka ena.

“Miilonga ye ondi wete mo, uunkulungu uupe, ohokwe neitulemo.Shika oshikando shotango tandi tsakanene nonkulungu ndjika omweni pambelewa”osho omuwiliki gwo National Arts Council (NAC), Gretta Gasper a ti.

Uuna wa tala iilonga ye mbyoka ta ulike oto ndhindhilike nkene mbika iiwanawa shili.Aaholi yiilonga yuunkulungu otaya ka fuulwa kefano ndyoka lina sha noku Kwata nawa Omeya. Efano ndika otali ulike, omata gomeya taga ndonda okuza mompamba ya sizimana.Okwa ti efano ndyoka otali lombwele aantu kutya eta kehe lyomeya olina oshilonga, molwashoka oshilongo osha taalelwa keshongo lyompumbwe yomeya.

Efano ekwawo oondyoka tali popi kombinga yonkalamwenyo noMukulupe, moka muna omunona eli na yinakulu omanga yina eli muuyuni kokule naamboka yaali.

Tsilumba, okwi itaala kutya omauliko giilonga ye ngaka otaga ka nwethamo  aaholi yiikwamafano oshoka ogendji gomomafano ngaka oga kankamekelwa komahokololo goshili gomonkalamwenyo.

Tshilumba omvalele yaLubumbashi moDemocratic Republic ya Congo (DRC), okwa piti nawa moshilongwa shokumbapeka moshiputudhilo shedhina Institute des Beaux Arts moLubumbashi omumvo 1998.

Ohokwe ye yoku faneka oye ya  sho a kumikwa  kiinima yomomudhingoloko gwe  pethimbo a li omugundjuka. “Petameko uunkulungu owa li oshinima oshidhigu kungame, unene sho ndali ndaa na ontseyo nkene ndina oku etapo iilonga yuunkulungu osho wo oku ulika mbika kaakwashigwana.Pethimbo ndyoka onda li ashike ndi shi okufaneka,”osho a ti.

Sho eya moNamibia mo 2000, Tshilumba okwa kala ta kambadhala oku nawapaleka iilonga ye opo yi hokiwe, sigo omumvo 2007 sho a kutho mbinga momauliko giilonga yuunkulungu mongundu, ngoka gali kohi yoshipalanyolo ‘The Congolese Connection’. Omauliko ngaka oga li ga ningwa melongelo kumwe noonkulungu dhilwe dho ko shilongo shawo.

Okuza mpoka, iilonga ya Tshilumba’s naashoka a gandja koshimpungu shuunkulungu wa Namibia oshina omahokololo gonkalamwenyo yaantu yesiku kehe ndjoka ta ulike sho yili pamafano gambapekwa.

“Aantu mboka nda thaneka olundji oomboka ya dhingoloka ndje. Onda thaneka mboka ye li popepi nangame aashiinda shandje osho wo omathimbo gamwe aantu mboka haya piti pungame, ngame ndina ohokwe nayo.Ohandi ya thaneke nethano opo ndi ka longithe efano ndyoka miilonga ya ndje nale,” Tshilumba ati.

Iilonga ya Tshilumba  nomuhingo gwe gwoku thaneka ogwa ya komeho ngashingeyi  konima yomimvo omulongo 16 moNamibia. Ihe nando ongaaka iilonga ye oyi iwetikilemo mokati kiilonga yoonkulungu dhilwe.

Tshilumba okwi itaala kutya oha thaneke shoka shiwetike osho wo omafano ge gamwe ogi inima mbyoka itayi vulu okugumwa yo ishewe ka yi wetike.Okwa ti iilonga ye yimwe yuunkulungu kohi ‘Yonkalamwenyo yEsiku kehe oya nwethwa mo konkalo yethimbo ndika yoluteni.

Omauliko gotango ga Tshilumba oye awike oga li ga ithanwa ‘La Passion de Vivre’ no ga ningililwe mendiki lyoFranco-Namibian Cultural Centre mo 2014.

 

tity-paiting tity-paints

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here