Ya longekidha omaulikilo giipindi moRuacana

0
157
Kansela Andreas Shitama eli na Ngoloneya gwoshitopolwa sha Musati puulalelo womaulikilo giipindi moRuacana mOlyomakaya gayi

RUACANA- Aagundjuka yomoshikandjohogololo shaRuacana moshitopolwa shaMusati oya longekidhile uulalelo wu na sha nomaulikilo giipindi ngoka ga tegelelwa oku kala ko oshiwike tashiya.

Omaulikilo giipindi ngaka oga tegelelwa ga ka kaleko okuza momasiku geli 2-4 gwomwedhi taguya naangaka otaga ka kala omaulikilo giipindi yaagundjuka gotango tango mondoolopa yaRuacana.

Uulalelo mbuka owa li ongulohi yOlyomakaya gayi mondoolopa oyo tuu ndjoka, moka mwa gongelwa iimaliwa yooN$48 532.
Kansela gwoshikandjohogololo shika Andreas Shitama okwa ti okwa mono kutya osha simana aagundjuka ya kale yu uka komeho taya longo nuudhiginini naa shika oshe mu thiminike opo a longekidhe aagundjuka mbaka ya tameke oshinima shika.

Okwa ti aagundjuka yeli 15 oya ulika nale ohokwe oku kutha ombinga moshinima shika na oyi i shangitha nale opo ya kale ya kutha ombinga momaulikilo ngaka.

Ohungi ndjika oyali ya kalwa kaakuluntu yomoshitopolwa ngaashi Ngoloneya Erginus Endjala ngoka a ti kutya oshilongo shetu otashi vulu okukala niikulya ya gwana ihe okuyi longa oko owala kwafa iita ku hokitha.

Okwa ti aantu oyendji ohaya kala ashike omathimbo puundingosho molwonyalo pehala lyokwiilongela kuyo yene.
Ngoloneya Endjala okwa ti mboka yi ininga yokunwa omangandja naye shi hulithe po meendelelo oshoka kayena shoka taya mono mo.

“Aagundjuka mboka yena omagano noya yambekwa oya pumbwa eyambidhidho lyaayambidhidhi kehe opo oondjodhi dhawo dhi kale dho shili,” Endjala ta indile ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here