Yatatu ya fumvikwa mOlupandu Olyomakaya

0
413

 

OLUPANDU – Aagundjuka oya kumagidhwa opo ya tameke okupulakena omakumagidho gaakuluntu, ya kale noshinakugwanithwa monkalamwenyo, yo ya ethe omalovu.

Ekumagidho ndika olya ningwa pethimbo lyefumviko lyoonakusa yatatu megongalo Olupandu Olyomakaya gapiti. Yaali yomoonakusa mboka ya fumvikwa esiku ndyoka oyo aagundjuka yeli mepipi lili kohi yomimvo omilongo ndatu.Omusi omutitatu oye omukokele gwomimvo omilongo 91.

Oonakusa aagundjuka okwa hokololwa ya si moshiponga shosheenditho ongula onene yomasiku 15 gomwedhi nguka omanga yali taya ka talela po kOshakati.

Ehokololo okuza kaapambele olya ti, aamati mbaka yatatu oya monika ya li taa inyenge puukamba wopomudhingoloko pamwe naagundjuka ooyakwawo, ihe inaku tseyika kutya oshe ende ngiini ya tokole okuya kOshakati mokati kuusiku.

Aapambele nookuume oya ti, oshiponga osha ningwa lwopoyimwe yokoongula popepi nOmpumbu mOshakati. Aavali yoonakusa koombinga adhihe oya tumbula nkene ya haluthwa koonkundana dhombaadhilila dhomaso mokati kuusiku manga ya li ya tegelela aantu ya kale ya galuka ko kuundingosho.

Omuhingi gwohauto pamwe noonakusa mbaka yaali ya za momikunda Onelombo A noB, omazimo gawo oga kwatathana lela, nande Nashipili a fumvikwa momawendo gomoOnelombo omanga Efraim a holekwa  momawendo gegongalo pOlupandu.

Mwene gwomukunda Onelombo B Moses Haiyambula okwa kumagidha aalilasa kutya “manga twa tega iituthi yomatango omanene oKrismesa nOmumvo omupe otuna kukotokela okunwa omalovu ngoka ge li omutondi omunene gwehumokomeho moshilongo shetu.”

Okwa gunu wo oshigwana shi yande omalovu haga etitha iinima oyindji, okuya miipala, iiponga yomatuwa, onyalo nokutegelela okukwathelwa kepangelo.

Oonakusa mboka ya fumvikwa esiku ndyoka oyo Viktoria Kafula Handuba gwomimvo 91 a mana oondjenda  momasiku 13 gomwedhi nguka.

Okwa fumvikwa pamwe naagundjuka Efraim Nghilifilwa ya Efraim omunamimvo 28  a za mOnelombo yaMoses Haiyambula naJesaya Mwadinovanhu yaKornelius yaNashipili omunamimvo 24  gwOmonelombo yaJeremia Helungi mboka ya mana oondjenda moshiponga shoshihauto.

Omuhingi gwosheenditho shika Natangwe Kapala okwa hokololwa a taambelwa moshipangelo shepangelo shaShakati a mona oshiponga noonkondo.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here