Ye vule po600 ya sile miiponga

0
225

 

ONDANGWA- Oshiketha shokukwatha mboka ya monena iiponga moondjila (MVA), osha endulula natango kutya iiponga yomoondjila oya tsikila okukanitha oomwenyo dhaantu moshilongo.

Oohapu ndhika oshiketha shika oshe dhi tumbula momushangwa ngoka gwa ulike kutya konyala aantu yevule pomathele 600 oya kanithila oomwenyo dhawo miiponga yiiyenditho nuumvo.

Uuyelele mboka wa pitithwa komunambelewa omukuluntu ha popileko oshiketha shoMVAF, Kapena Tjombonde otawu holola kutya okutameka mu Januali sigo omomasiku 21 Novomba nuumvo ehangano olya lopotelwa iiponga yi 3 601, mono mwa ehamekelwa aantu 6 180.

Tjombonde ta ti aantu oyendji oya kanitha oomwenyo miiponga, nonande oyindji  yo mwaambika okwa li tayi vulu okuyandwa. Okwa ti  aahingi yiiyenditho yamwe ohaya hingi nuuhasha.

“Ehangano otali kanitha oshimaliwa oshindji, oshoka ohali gandja oshimaliwa shepango lyaamboka ya mona iiponga osho wo hali gandja omakwatho kaakwanezimo mboka ya kanitha aapambele yawo miiponga,” Tjombonde ta ti.

Tjombonde okwa ti oku tala komwaalu gwiiponga osho wo kaantu mboka ya hulithila mo oshi li ekanitho enene moshigwana, oshoka aantu mboka oyali taya ka kwathela mehumokomeho moshilongo, ashike oonkalamwenyo dhawo odha tetulwa.

Tjombonde okwa kunkilile aahingi ya hinge nuukeka , yo ya kale haya tala iiyenditho yawo nawa manga inaa ya ya moondjila. Ta endulula ishewe kutya iiponga yomoondjila otayi manapo aantu moshilongo unene moondjila ndhoka oonene.

Okwa koleke euvaneko lyoshiketha shika kutya otashi tsikile noku gandja omakwathelo mpoka tashi vulika ngaashi hali shi ningi shito, osho wo omahungomwenyo kaakwanezimo mboka ya kanitha aapambele yawo. Ta indile aakwashigwana ya tsikile nokulopota nziya , uuna ya mona pehala lyontumba pwa holoka oshiponga, nenge ya koneke gumwe gwomaahingi itaa iyutha koompango dhomoondjila.

MVA okwa indile oshigwana shi longele kumwe nopolisi unene tuu pethimbo lyefudho lyoKrismesa nOmumvo omupe,opo ya kondjithe noku shunitha pevi iiponga mbyoka ya londa unene.

Okwa galikana aayendi yokolupadhi ya kwashilipaleke kutya uuna taya taaguluka opate oya tala koombinga adhihe, yo ya kale taya taagulukile pomahala mpoka puna omadhindhiliko gaayendi kolupadhi.

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here