Aanona konyala 500 taya silwa oshimpwiyu kEndiki lyOonte

0
150

ONDANGWA – Endiki lyOonte ndyoka hali tonatele nokusila oshimpwiyu aanona yoothigwa osho wo mboka yeli monkalo tayi nyengana, onkene tali tsikile okuyambidhidho aanona mbaka.

Oonte otadhi adhika mondoolopa yOndangwa, no tadhi tonatele konyala aanona ye thike po 500 lwaampoka. Omukokoli nomusili shimpwiyu gwendiki ndika Petrina Shiimi okwa ti kutya endiki ndika inali yama kepangelo, no tali longo muuwanawa woshigwana.

“ Aanona mboka tatu sile oshimpwiyu oyo mboka ya kanitha aavali yawo, shono sha etithwa komukithi goHIV/AIDS, naamboka yeli monkalo ondhigu sha ethithwa kuukwatyankalo, oluhepo nenge oompumbwe dhilwe dhi ili, aanona oyendji ohaya zi momagumbo gaakulupe mboka taya kambadhala ngaashi taya vulu okukwashilipaleka kutya oye etasha poshitaafula yo aanona ya vule okumakela,” Shiimi ta ti.

Shiimi ta gwedhapo kutya aanona yamwe ohaya zi momagumbo oyo ayeke, tayi ilele yoyene konima sho aavali yawo ya mana oondjenda. Oonte ohadhi longekidhile aanona mboka omwiha gowina oshiwike kehe, mono aanona haya gongala konima yootundi, yo taya tungathana nokulya pamwe naanona ooyakwawo.

Ohaya kumikwa wo ya tsikile neilongo lyawo, yo ya tseye shoka taya lalakanene moonkalmwenyo dhawo. Shiimi ta ti ohaya gandja omahungomwenyo kaanona. Aanona ohaya gongala lutatu moshiwike no haye shi ningi aluhe konima yootundi oshoka ohaya yi komanongelo ga yooloka.

Oyendji yomaanona mbaka oyena ohokwe yokwiimba, okudhana iinyandwa , oyena woo oongundu dhomaudhano, naashino otashi yape ompito opo ya kale ya ulika iipewa niitalenti yawo. Otaya ulike woo uunongo mboka ya pewa kOmushiti,yo ye wu longithe ngaashi ye wu shitilwa.

Shiimi okwa ti Oonte ohadhi gandja elongo kaanona kombinga yetaandelo lyomukithi gwoHIV/AIDS nonkene yena okukandulapo omashongo ngoka geya taalela. “Otuna oosenda odhindji ndhono dhili kondje yOndangwa, naaluhe ohatu falako omayakulo getu, aanona ohatu ya faalele uupaki womwiha nomayakulo ngoka hatu gandja kaanona mboka haya gongala pendiki lyetu”Shiimi ta tsikileko.

Molwaashoka endiki ndyoka olya totwapo moomvula dha piti , yamwe yomaanona mboka ya kala metonatelo lyendiki ndika ngashingeyi otaya ilongo kiiputudhilo yopombanda. Ehulilo shiwike lya piti olya li lyopandjokonona sho konyala aanona taya ihilile po700, yali ya nyanyudhwa omolwa oshituthi shoKrismea shokwa twa taalela.

Aanona oyali taya dhana iinyandwa yo taya imbi oondjimbo dhoKrismesa, Shiimi pamwe naaniilonga pamwe naye oyali ya gandja omagano kaanona mboka. Omagano ngoka okwa yelitha kutya oga gandjwa komahangano ga yooloka moshilongo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here