Aayaludhi yoshili nenge otaya kunya ashike oshigwana

0
267

Pethimbo ndika “ombepo ondjapuki” oya tangwa mokulonga iikumithalonga oyindji –yimwe tayi kumitha tayi ningwa kaasita naa evangeliste yokaheka. Mbaka ayehe otaya ti yo oya gwayekwa ongiilongitho yi ithanwa oku aludha noku yambula po mboka yi ihata po pambepo. Epulo lyoshigwana okumona aa evangeliste mboka taya vulu oku eta nokulonga iinyengandunge olya ya pombanda naashika osha ndhindhilikwa moVenduka sho ewiliko lyoshilando lya taamba omaindilo ogendji okuza koongeleka oompe dha hala evi lyoku tunga po omahala goku longela noku simanekela po.

Momimvo ntano dha piti okuza komumvo 2011 oshilando shaVenduka osha taambele omaindilo 157 okuza koongeleka, nomwaangaka omaindilo ashike 15 ogo ga ziminwa ethimbo ndyoka.

“Natango otatu tsikile oku taamba omaindilo taga zi kaanangeleka ya hala evi” omupopiliko gwoshilando shaVenduka Josua Amukugo ati. Ngaka otaga ningwa nonando opuna engambeko manga lili ngashingeyi miilonga omimvo ne kutya itaku ziminwa we omaindilo ngoka.

Sigo oompaka moNamibia omuna oongeleka ndhoka dhiishangitha nUuministeli wIipindi, oofabulika noongeshefa ooshona nodhopokati dhi li 590. Ndhika odhi ishangitha ongo omahangano ihaaga iikongele iihohela miilonga yago.Uuyelele kombinga yomiyalu ndhika owa zi kuuministeli mbuka. Momwaalu nguka inamu kwatelwa oongeleka ndhoka oonene dhi shiwike shito moshilongo. Mokuyalula kwetu otwa koneke kutya ongeleka ndele kashishi egongalo , ongundu kehe ompe oyina konyala aalanduli 3 729 lwaampoka.

Oshikwawo ooshika kutya omwaalu gwoongeleka nguka inagu kwatelamo oongeleka ndhoka dhi shiwike shito.
Opolisi nayo oyina omaipulo moshinima shika shoongeleka, na oya indile oshigwana opo shi lopote omanyenyeto gasho uuna shi uvite sha ningwa nayi, nenge sha hekelwamo kaa evangeliste, aaprofeti nenge kongeleka. “Otuna iiningwanima moka aasita mboka ya ningililemo aakadhona aagundjuka, oshiholelwa oye ya kwatakwata noku ya thengathenga. Moshinima ngaashi shoka naku shiningwa ota vulu okupatulula oshipotha shoku ningilwa omuyonena gwaa shi omwaanawa. Otu shi iiningwanima yatya ngaaka ya ningwa momudhingoloko nguka,” osho omukuluntu gwoshikondo shOmakwatathano noshigwana mopolisi ya Namibia, Kommissiona gopevi, Edwin Kanguatjivi a ti.

Aakwanezimo mboka yu uvite kutya omukwawo ota ningililwamo, otaya vulu okuya kopolisi. Kanguatjivi okwa londodha kutya aakwanezimo oya pumbwa okukala yena uumbangi kombinga yoshiningwanima shoka ya lopota sha ningilwa omukwawo, oshoka ngele oshipotha shoka osha kankamekelwa ashike komahokololo itaaga vulu okukolekwa nena shoka otashi ka ekelwahi nuupu kompangu.”

Omuevangeliste gwoshiheka ngoka a ningi omasiku miikundaneki omasiku ngaka oye “omusita’ Paul Shetu, ngoka oshiwike shika a endulula sho a popi noshifo shomehulilo shiwike shaNew Era kutya ye okuna “oonkondo dhopombanda” ta vulu noku yumudha omuntu a sa. Okwa ti sigo oompaka okwa yumudha aantu yatatu mboka ya li ya sa. Oshiningwanima shahugunina “shopaLazarus” okwe shi ningile anuwa muDesemba gwa piti.

Omanga iiningwanima iyali oya ningilwa moRussia. Shetu okwi longa uunginia moRussia nohalongo ongo omulongi guunginia moNamibia Univesiti yUunongononi nUutechnologi pakathimbo. Shetu oye omukokoli gwongeleka hayi ithanwa Kingdom Gospel Ministries hayi adhika molukanda lwa Venduka yokuumbangalantu. Pepandja lyongeleka ndjika lyo Facebook opena omahokololo giilongakumithi.

“Ngame otandi popi nomukumo kutya ondina ekwatathano ewanawa notali kumitha nOmuwa,” osho Shetu a ti ngoka ena omusholondondo “gwiilongankondo” gwaa na ehulilo.

Kakele koku “yumudha omuntu kuusi” ye okwa ti wo okwa “aludha oshilema’ mo Moscow osho wo okwa aludha aantu ya li nomadhiladhilo gaza pomahala moNamibia, pahapu dhe.

Nonando iilonga ya Shetu mbika tayi manithamo omeho, aa uvithi yevaangeli yalwe mboka itaa yi imanga kumwe nehangano lyoongeleka dhaapapudhuki nenge Pentecostal moNamibia osho wo oongeleka dhoshito noonkulu dhomoshilongo ina ya itaala iilonga mbyoka Shetu ta ti oha longo mwa kwatelwa noku galula kuusi mboka ya adhika ya londongela.

“Aauvithi otaya nyokoma aantu na ita ye ya fala ku Kalunga omwaaludhi. Inandi mona nale omuntu a galikanena gumwe ngoka a li a sa ndele nguka ta galukile momwenyo,” osho omusita Zelda van der Colff gwoGospel Mission Church ati. Nguka okwa ti okwi itaala miinyenga ndunge ashike hamwaambyoka yoku yumudha aasi.

Mo Namibia omwa li “aaprofeti’ mboka ya tile oya sile, ya yi megulu no ya galukile, omwali wo oopastoli mboka ya gandja omapunda kaakiintu aagundjuka yomomagongalo gawo anuwa opo ye yambeke.

Van der Colff omupopiliko gwongundu yoongeleka omilongo 32 ndhoka dha indile pu kale ekondololo lili nawa lyoongeleka dhOkaheka ndhoka hadhi loolola moNamibia. Okommittee yopakathimbo yoongeleka 32 moka van der Colff eli oshilyo odha thaneke pu dhikwe ehangano lyoongeleka dhOkaheka ndhika, likale hali ithanwa Association of Charismatic Churches in Namibia, ndika tali kala inaa li imanga kumwe nOngongahangano yOongeleka moNamibia CCN opo ndika li kondolole enenepalo lyoongeleka dhOkaheka, lyo ishewe tali tula po omautho noku gandja omayele kepangelo mpoka sha pumbiwa. Mongashingeyi oongeleka ndhika ohadhi longele kohi yehangano “Network of Independent Christian Churches in Namibia.”

Shika oshi li ngaaka oshoka oya ndhindhilike eindjipalo lyaasita mboka ya yapulwa taya longitha omahangano gopangeleki okulonga iimbuluma, aaprofeti aafundja noopastoli taya longo ashike nelalakano lyoku ilikolela iimaliwa.

“Onkalo yongashingeyi moka oyendji yomaantu ye li moluhepo nomondjala na otaya kugile ekwatho noku yuulukwa onkalamwenyo ohwepo, mbaka oya ningi iihakanwa yaa profeti noopastoli mboka,” van der Colff a ti momushangwa gwongundu yoongeleka dhawo ngoka gwa gandjelwe muSeptemba.

“Opena aantu taya kambadhala okuholela Jesus moku longa shoka Jesus a longele,” osho Omusita gwaAnglican Lukas Katenda a popi oshiwike shayi sho apulwa ngele aasi otaya vulu oku aludhwa negalikano.

“Aantu yetu oye li mompumbwe onkene otaya zimine nokutaamba shaashoka tashiya kohi yedhina lya Kalunga. Omolwa shika mbaka otaya nyokomwa nokuthipwa ombinzi,” osho Katenda a ti, noku gwedhapo kutya, ‘Oshiponga sheuvitho lyopauprofeti olili mpoka kutya ndika inali ngambekwa nenge kalili kohi yokondolola.

“Jesus Kristus nande okwa li Kalunga, ina kondja oku kala Kalunga,” Katenda ngoka oye omukuluntu goSeminali yoEvangelical Theology ya Namibia osho a ulike.

Ndele nee Shetu ota ti ongeleka ye osho wo iilonga nkondo ye inayi pumbwa okutalikila monkalo ya faathana naandjoka yaa uvithi ooyakwawo yalwe mboka taya uvika miikundaneki taya litha aantu omayoka, omwiidhi nenge ya pombele aakwanegongalo omuti gwokudhipaga uupuka no sho wo taye ya shashamine nomeya omayapuki opo mbaka ya mangulululwe noku aludhwa. Yamwe ohaya popi kutya yo ohaya aludha omikithi dha kolonda osho wo oku aludha o HIV/AIDS.

Iilongankondo ngaashi ashike mbyoka ha longo okwa ti “ oyina oku kankamekelwa kOohapu dhaKalunga ngele hasho nena shoka osho uulodhi’ “Onda hala okupopya nomuthindo kutya hangame nenge iilyo yongeleka yandje oyo tayi gandja ealudho ndele nee ndika otali zi kOmuwa , ngame kandishi omwaaludhi gwontumba,” Shetu a ti.

Oongeleka oonkulu dhoshito odha ndopa nenge omolwashike aauvithi aanakaheka naaprofeti natango taya tsikile okumona aalanduli momiyalu ominene.

Katenda okwi itaala kutya oshayela oongeleka oonkulu nodhoshito odha ndopa okumweneka kumitha enotelo lyopambepo.
“Otashi vulika twa ethele po omwaka sho inaatu longa aantu yetu oohapu dhaKalunga naashika osha thiminike aantu ya ye koongeleka ndhoka hoka omwaka nguka gwa udhithwa no mo ku ninga ngaaka mbaka oya nyokomwa nokulongithwa nayi. Ngele owuli mompumbwe oho vulu okuninga shaashoka. AaNamibia kwaalukehe ihaya kala taya tala nawa aantu noku ya konenena onkene ohaya ka haluka ashike taya longithwa iinima yaa he li mondjila,” Katenda a ti. Okwa pangula wo aauvithi mbaka mokwi yulika niinima yopaliko mbyoka yena.

“ Aauvithi kayeshi aantu aanamadhina. Oyena okwi gandja omolwa aayakulwa yawo. Ihe nena oopastoli oya hala okuhinga Omashete Benzi noAudi noku ekelahi omukanka gweifupipiko. Inatu pumbwa oku opalela uungame wetu,” Katenda osho a dhenge omuthindo eta tsikile a ti oshihauto nashi kale ashike osheenditho shoku fala omusita oku ka longa iilonga ya Kalunga ndele inashi kala oshinima shoku iyambapaleka. “Otse oolye tu sile moohotela ndele ha miipangelo?” Katenda a pula.

Van der Colff okwa ulike kutya “ongeleka nena oya ninga ya fa ongeshefa. Aauvithi otaya longitha nayi shoka sha tulwa po ku Kalunga. Mbaka otaya longitha nayi aantu yo ita ye ya fala ku Kalunga omwaaludhi.”

“Aantu mbaka oyo ashike aanangeshefa mboka ye li mongeleka nenge taya longitha oshuuvithilo. Kayeshi oopastoli. Ngele ngoye opastoli ngoye ku shi pastoli wu kale omuhona nenge wu kale ongoye omuyamba kombanda ya ayehe. Oyendji yomoopastoli mbaka oyo aahunganeki yaashoka oshiwanawa kaantu yo ihaya longele Jesus Kristus. Yo otaya longele ashike omapunda gawo nomayalulo gawo gopambaanga,” van der Colff a ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here