Enota tali tyakaleke Onamatanga

0
181

ONAMATANGA – Oshitopolwa shaNamatanga shoka shili konyala ookilometa ethele muuninginino wOkahao oshi li mompumbwe onene yomeya ngoka gaa po nawa.

Oshitopolwa shoka shina unene oludhi lwaayelele ota shi tapatekwa kenota oshoka oonzo dhomeya ndhoka dhilipo ina dhi gwanena nawa.

Kundana okwa li a popi nomukuluntusikola posikola Onamatanga, John Shaanika ngoka a li a holola kutya omeya ota ga yi elongo moshipala moshitopolwa shika oshoka olwindji omeya ngoka haya etelwa kEtoloko oha ga pupo ashike mbala.

Okwa ti omolwa ompumbwe yomeya nuukule woshitopolwa shika epangelo olya etapo oskema yokuya pa omeya ngoka ha ye ga pungula motenga moka haya teke, omeya gokutelekela aanasikola nosho wo okulongithwa kaalongi.

“Nando epangelo olya ninga ompangela oku tu pa otenga yomeya, moka hamutekelwa, olwindji oha tu kiiyadha omeya gapwapo ihe Etoloko inali ya,” Shaanika ta ti.

Okwa ti ngaashi oshiwike shika oya li ya londo kendoloma mekwathelo lyaanasikola opo ya dhindololemo omeya ngoka ga li ga zi kiipeleki konima sho omvula ya li ya dhenge omata pevi iiwike yazako.

Aakalimo ymOnamatanga ohaya kutha momeya momboola ndjoka yili konyala ookilometa 15, nomomadhiya gaanahambo mboka ya ka konga uulithilo hoka.

Shaanika okwa ti ehangano ndyoka lya li lya pewa otendela opo li ete omeya kaakwashigwana olya thigi iilonga ondjila kati, na ina li futa aaniilonga mboka oyendji yaza moshigwana shaayelele, na kapena omandhindhiliko kutya otaya galuka luni sho ngashingeyi pwapiti oomwedhi odhindji.

Okwa ti ngoka a pewa iilonga mbyoka okwa thiga iinima omboola ina yipwa ye ina tulapo egameno oshoka ookalyamupombo nayo ota ye shi iningile oshoka iinima oya thigwa ashike puuyelele..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here