Opoloyeka yaagundjuka mOkaku otayi humu komeho

0
162

ELOOLO – Omolwa onkalo yokwaahena iilonga moshilongo, yamwe yomaagundjuka moshikandjohogololo Okaku oya tameke okwi ilongela yo yene.

Aagundjuka mbaka mekwatelokomeho lya Albertina Shilikomwenyo oya li ya totopo oshikunino momumvo 2009.Oshikunino shika otashi adhika mEloolo moshikandjohogololo shaKaku. Shilikomwenyo ngoka oye omutotipo gwa sho okwa ti okwa li eshi kokolapo opo shi kale noku kwatha aagundjuka moonkalamwenyo dhawo.

“Konima sho nda ndopa ondondo onti-10 ondali nda kala owala megumbo nonda mono kutya onda pumbwa okunyangadhala mpaka naampeyaka opo ngaa ndi imonene posha, onda yi ihe muule womadhiladhilo nonda mono kutya ngele onda totopo opoloyeka yoshikunino otashi ka kwatha ndje unene,” Shilikomwenyo ta ti.

Omugundjuka nguka ota ti oshikunino shawo otashi ende nawa, notashi yape eteyo ewanawa noonkondo.
Ta gwedhapo kutya poshikunino shawo oye lipo aaniilonga yatatu, no haya longele kumwe nawa. Ta gwedhapo kutya oyena elalakano lyokuyambulapo nokuhumitha komeho oonkalamwenyo dhawo ya ze monkalo yokwaahena iilonga osho wo ya kondjithe oluhepo moshilongo.

Okwa ti ethimbo limwe aagundjuka ohaya kala yena ompito okuninga sha , ashike inaya hala okunyangadhala kuyo yene oya tega owala epangelo li ya etele po iilonga.

“Ngame omanga ndili mepipi lyuugundjuka onda hala opo oshipewa shandje shoka nda pewa ndishi longithe nawa, ngame ndi longe aagundjuka ooyakwetu nkene ndeshi pondola opo ndi totepo oshikunino shika,” Shilikomwenyo ta ti.

Ta tsikileko ta ti oshikunino shawo oshina iiyimati oyindji osho wo iikwamboga, ngaashi omatama, uunyangwa, omamango, omakwaava na yilwe.

Ta ti otaya tsikile okulonga ngaashi taya vulu opo ya humithe komeho oonkalamwenyo dhawo, sho oshikunino shi koke shi vule noku longithwa komapipi ta geya.

“Gamwe gomomalalakano getu opo tu totepo oshikunino shika otwa hala tu kandulepo onkalo yokwaana iilonga mokati kaagundjuka, tse tu mune nokulonga ayihe tatu vulu okulonga. Iiyimati niikwamboga mbyoka hatu monomo olundji oha tu yi landithapo tse tatu pungula shoka twa mono mo, yo yimwe tatu yi gandja kaanona yoothigwa naamboka yeli monkalo tayi nyengathana opo ya kwathelwe,” Shilikomwenyo ta ti.

Okwa ti oya hala ya kale yena oshikunino momudhingoloko gwawo yo ya kale taya kutha iiyimati popepi. Shilikomwenyo okwa ti kapuna oshilonga shaana eshongo. Naa ndyoka lye ya taalela enene olyaanona yopomudhingoloko ngoka taya teyagulapo nokuyakamo iiyimati yawo , nonande oyindji inayi pya. Ta kunkilile aavali ya kumagidhe aanona momagumbo ,ya yande okuteyagulapo nokuyona oshikunino shawo. Ihe nande ya taalelwa komashongo ngoka itaya shuna monima otaya pula owala komeho.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here