Dragon3 a pititha oalbum ompe

0
143

ONGWEDIVA – Aaimbi ya pyokoka mboka haya iimbi oongalo tadhi kumagidha aagundjuka monooli oya pititha oalbum yawo omwedhi gwayi.

Aagundjuka mbaka oya kutha ko oongaku, opo ya tidhe po oluhepo nookwiimba oongalo tadhi nyanyudha ndhoka tadhi imbwa kongundu tayi ithanwa Dragon 3.

Dragon 3 moalbuma ye omuna oongalo omulongo 14 ndhoka adhihe tadhi kumagidha aagundjuka opo ya kale yena evuliko yo ya hulithe po omasheko no ma ningililathanomo ngoka taga tukula uutondwe mokati kawo.

Aagundjuka yatatu oya longele kumwe opo ye etepo omaimbilo gawo ga ngongwa nawa okunyanyudha oshilongo shawo nohole.
Razarus Heinrich, Ndeshimona Abniel na Edward Edmund oya ti oya li ya fuuka noonkondo sho yu uvu oongalo dhaahikingalo dha simana moNamibia noya hongoloka opo ya tameke po wo oongalo dhawo.

“Oongalo dhetu odhi na etumwalaka tali pukulula aagundjuka, opo yi itedhulule  oshoka uuyuni wo paife owa nika omadhipago natwiikwateni nawa,” aagundjuka ya lombwele yakwao okupitila mu Kundana.

Aagundjuka mbaka yatatu oya ti oya pititha ngashingeyi omaimbilo geli 14 ngoka taga popi kombinga yonkalamwenyo yaantu unene tuu aagundjuka.

Aagundjuka mbaka oye na omukumo noonkondo okunyanyudha oshigwana, no ya ti ngashingeyi oongalo dhawo odha thika moositola dhoTolitokini monooli ayihe.

“Elalakano lyetu oongalo dhetu dhikale tadhi uvika monooli ayihe opo aagundjuka ya teke mo sha mudho,” yati ngaaka.
“ Mokwiimba kwetu otwa hala oku kala twafa aahikingalo aanene noya simana moshilongo ngaashi Mushe, the Dogg, Exit, Sunny Boy na Gazza noshowo PDK,” aagundjuka mbaka ya ti .

Dragon 3 oya tameke okwiimba omvula yomayovi 2012 nomaimbilo gawo gatano oga pita omumvo gwa ziko.
Oya ti kutya ohaya imbi oongalo dholudhi kehe sho osho naanaa sha e ta eyooloko koongalo dhaahikingalo ooyakwawo.

Aagundjuka oya lombwele yakwawo kutya oya pumbwa oku lundulula , naya simaneke omalombwelo gaakuluntu inaya kambadhala oku hoolela ooyakwao mboka kaa ye shi shoka taya ningi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here