Ondangwa ya thaneke etungo lyomuseuma

0
202

ONDANGWA – Aakwateli komeho melelo lyondoolopa yaNdangwa oyena omathaaneko goku yambulapo ehala mpoka pwali hapu zalelwa okaholo kaaniilonga yokOrange pethimbo lyuukoloni.

Meya gwaNdangwa Paavo Amwele okwa popi kombinga yethaneko ndika omasiku ga ziko.
Ehala ndyoka otali adhika momudhingoloko gondoolopa yaNdangwa, nopethimbo ndika opuna ongulu dhimbulutho yiikulunima. Amwele ta ti omathaneko ngoka yena oya hala opo ehala ndyoka li yambulwepo, noli humithwe komeho.

“Otuna omathaneko opo ehala ndyoka lyongulu yiikulunima tu kale twa pungulamo ngaashi omathano omakulu gaaniilonga yokOrange, osho wo iilongitho mbyoka ya kala hayi longithwa uuna aantu mboka taya ka zala okaholo,” Amwele ta ti.

Amwele ta gwedhapo kutya omathaneko ngoka ya dhiladhila otaga ka eta omalunduluko mondoolopa, molwaashoka naanona mboka opo taya putuka otaya kala noku talelapo ongulu ndjoka yiikulunima, yo ya tale omathano gaaniilonga kOrange. Ta ti otashi kala woo ondjokonona moshilongo.

Ta ti shino otashi hanganitha aaniilonga mboka yeli mopenzela, yo ya mone woo kutya nani nenge ya penzelwa natango otaya dhimbulukiwa ngaa.

Elelo lyondoolpa otali ka longa muukumwe noku kwashilipaleka kutya ehala ndika olya yambulwapo nziya.
Aaniilonga mboka ya kala haya longo kOrange no yena ontseyo ya nkene okaholo kali haka zalwa noondjila ndhoka ye enda , oyali nayo ya gongala opo ya kundathane nkene ehala ndyoka lina okupendulwapo.

Ngoka ali nale kansela gwOrange Toivo Nambala naye okwa mwene ompito opo a gandje omathaneko ge. Ta ti osha simana opo ehala ndyoka li yambulwepo, shono tashi eta nomahumokomeho mondoolopa nomoshilongo ashihe.

“Petameko mpano onda hala okupandula elelo lyondoolopa yOndangwa, sho lya mono sho opala opo li tu gongaleke nooyakwetu mboka twa longele nayo moomvula dha piti, tse tu vule woo okugandja omathaneko getu ngoka tuna mokupendulapo ehala ndika,” Nambala ta ti.

Okwa gwedhapo ta ti omolwa ompumbwe yiiputudhilo yopaungomba, okuna edhiladhilo opo ehala ndyoka li longithwe ongendiki lyopaungomba mono tamu kala tamu dheulwa aagundjuka, ya vule okwii monena uunongo wopaungomba, yo yi ilongele kuyo yene. Ta ti aagundjuka otaya kala taya ilongo ookoosa dha yooloka, okuza komagumbo, yo ondoolopa tayi humithwa komeho pamukalo ngoka.

“Otuna eshongo enene moshilongo lyokwaahena iilonga mokati kaagundjuka, osho wo ompumbwe yokuya komahala galwe aagundjuka mboka ya vule okwii monena uunongo, ngele ehala ndika olya ningwa endiki lyopaungomba nena otashi ka eta omalunduluko ogendji noondjila dhaagundjuka otadhi hwepopekwa,” Ta tsikileko ta ti ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here