Saara Shoopala oye Miss Face monooli

0
224

ONDANGWA – Ehuliloshiwike lya piti olyali lyopandjokonona muumbangalantu woshilongo, sho kwa ningwa lwotango ethigathano lyokakadhona dhingi monooli ayihe. Ethigathano ndika olya ningwa Olyomakaya ga piti mondoolopa yaNdangwa.

Omuunganeki goshiindingili shika shopandjokonona Magdalena Iipumbu okwa yelitha kutya okwa pendulilwa omadhiladhilo, opo a totepo ethigathano lyowina mono oontana dhanelende ndhoka dhi shi okupungulula oonto dhi thigathanepo, noku ulika iipewa noshitalenti shawo.

“Elalakano lyetu opo tu etepo ethigathano ndika otwa hala li kale hali kala ko omumvo kehe, mono oontana ndhoka dhili monooli yoshilongo tadhi kala tadhi thigathanapo, ye ngoka ta sindana ongomukadhona dhingi ota kala ta kwathele moshikumungu shaanona mboka yeli monkalo tayi nyengathana, noku kumika woo yalwe ya kale haya kutha ombinga momathigathano nga ngaka,” Ipumbu ati.
Nonande methigathano mwa kuthwa ombinga koontana dhaza monooli yoshilongo dhili 12, aluhe methigathano kehe ohamu tothwa mo omusindani dhingi ngoka oye e wetike kapyoko mwaayihe.

Saara Shoopala oye a tothwamo ontana dhingi, okwa zalekwa oshishani she nokupewa epapa lye lyuukadhona dhingi monooli ayihe. Yalwe mboka ya sindana ongaashi Hilma Absalom(2nd Princess), Frieda Shali (1st princess), Selma Hashiyana (Miss personality) na Elizabeth Kandidu oye (miss photogenic).

Shoopala pethimbo a pulwa a tye sha okwa ti oku uvite etumba nuunambano sho a tothwamo oye ontana dhingi monooli, ta uvaneke taka longa ngaashi tashi vulika opo a hwepopeke oonkalamwenyo dhaanona mboka yeli monkalo tayi etitha ohenda osho wo aanona mboka yaana aavali yawo.

Ta gwedhapo kutya shika hasho oshikando she shotango ta ulikwa onga okakadhona dhingi, ashike oha kutha ombinga momathigathano ga yooloka moshilongo ashihe. “Otandi tsikile nokukutha ombinga momathigathano ngaka oshoka ondina woo elalakano ndika kuthe ombinga momathigathano galwe kondje yoshilongo,” Shoopala ta tsikileko.

Esiku olya mwenyekwa kaahikingalo ngaashi BT Squad, Sedjo Mind, Bantu,Filly-zo Young T na yalwe oyendji. Ethigathano olya kwashilipalekwa koKashipu Investment, Rossini Beerhouse, Pizzeria, Letu Urban wear, Small Park, Pub Limit , Olupandu Pharmacy, Low Cut Trading na dhilwe odhindji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here