Bank Windhoek a gandja omagano kezulonkalo pOniipa

0
164

ONIIPA – Oshitayi shombaanga yoBank Windhoek mOndangwa osha gandja omagano kezulonkalo lyaNiipa oshiwike shayi.
Omuwiliki gwoshitayi mbaanga shika Natasha Arend, oye a thindikile omagano ngoka ombaanga ya gandja. Gamwe gomomagano ngoka ga gandjwa ongaashi omakumbatha goku isikila 24, omakumbatha gokuyala koombete 24 osho wo omipepo nenge omafana gatano.

Arend moshipopiwa she okwa yelitha kutya oya tokola opo ya gandje omakwatho ngaka kezulonkalo ndyoka tali sile oshimpwiyu noku yambidhidha mboka ihaaya vulu okwiikwatha yoyene.

“Ombaanga yetu oyina omalakano ogendji ngaashi oku yambidhidha aantu yomomudhingoloko mboka haye tu kwatha unene, no haya longitha omayakulo gombaanga yetu, shino otwe shi ningi konima sho ezulonkalo lyOniipa lya pula omakwatho kombaanga yetu,” Arend ta ti.

Okwa gwedhapo kutya omahangano niikondo oyindji mbyoka inaayi yama kepangelo kayi hole okugandja omakwatho, ashike yo oya uvaneke kutya otaya kala taya yambidhidha mpoka taya vulu, opo wo aakwashigwana ya vule okuhuma komeho.

Pethimbo ta taambako omagano ngoka omunambelewa omukuluntu pezulonkalo, Lembi Mwatala okwa pandula ombaanga ndjoka, sho yeshi ningi oshipu noya taambako eindilo lyawo moku yamukula mbala kompumbwe ndjoka ya kala yena ethimbo ele.

Mwatala ta ti oyali ya gandja omaindilo kiikondo ya yooloka nombaanga yoBank Windhoek oyo ya yamukula mbala, nonande eindilo yali yeli ningi kwa toka. Ta ti omagano ngoka ezulonkalo lya pewa otaga kala taga longithwa kaanuulema mboka ha yeya kiigongi yawo mbyoka hayi longekidhwa kendiki ndyoka.

Yamwe yomaanuulema mboka haya longo pezulonkalo nayo oyali ya gongala yo ya taambeko omagano ngoka.
Gumwe gomuyo ngoka ena uulema womeho Tuhafeni Shigwedha naye okwa taambako omagano ngoka nomaako agehe, ta ti oya nyanyukwa noku pandula ombaanga ndjoka sho ya yamukula kompumbwe yawo onene.

Ta kumike omahangano galwe ga yambidhidhe aantu mboka yena uulema opo ya vule okuhuma komeho noonkalamwenyo dhawo. Shigwedha ta ti ombaanga oya longa oshilonga sha simana moshigwana, ta halele aaniilonga ayehe mombaanga elago nomukumo ya tsikile niilonga yawo iiwanawa mbyoka taya longo moshigwana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here