Iizemo yongundu 10 no 12 otayi tseyithwa mEtitatu

0
125

Uuministeli wElongo, Uunkulungu nOmithigululwakalo owa longa no wu li po ku mana iilonga yetalelo lyomakonakono.
Omolwa eyokomeho ndika Oshikondo shika otashi ka kala sha tseyitha iizemo yomakonaakono gondondo 10 [JSC] osho wo iizemo yekonakono lyoNdondo 12 omuthika gwopombanda [Higher level] yaalongwa yomiipundi naamboka inaa ya kala ha yi ilongele miipundi.

Iizemo mbika oya tegelelwa yi ka gandjwe noku tseyithwa mEtitatu oshiwike tu uka ano momasiku omilongo 21 Desemba 2016.
Uuministeli owu uvite wo nawa kutya aalongwa mboka ya nyola ondondo 12 yOrdinary level iizemo yawo otayi ka za mo momasiku 13 gaJanuali 2017.

Oshitopolwa shomakonakono osha longa neitulemo no nuudhiginini oku tseyitha iizemo yondondo 12 Ordinary level popepi ngaashi tashi vulika naambyoka yondondo 10 osho wo mbyoka yondondo 12 Higher Level.

Kuuyelele wa gwedhwa po talelapo epandja ;lyUuminsteli mbuka kointaneta : website: www.moe.gov.na
Iizemo mbika otayi ka monika wo pepandja lyomakonakono po www.dnea.gov.na, osho wo pepandja lyuuminsiteli wowene www.moe.gov.na, no sho wo okupitila muutumwalaka uufupi pangodhi yopeke.
Opo wu mone iizemo yoye longa ngaashi tashi landula , tuma etumwalaka muna edhina lyekonakono,oshiholelwa , e.g. JSC lya landulwa kofani yoye osho wo nee edhina
Oshiholelwa
(a): JSC Kalomoh Fennie
Oshiholelwa (
b): NSSCH Kaperu Theo
NENGE
Shanga onomola yoye yekonakono yu udha po
Oshiholelwa
(a): JSC 101E25002
Oshiholelwa
(b): NSSCH 10HE250025
Tumina uuyelele mbuka koonomola ndhoka tadhi landula 2929, 99099 or 55755 oto ka tuminwa eyamukulo tali ulikwa kosellphona yoye’

Omahala ngaka ageke otaga ka tulwa noku tameka okulonga ongula onene yesiku 21lya Desemba.
Aalongwa ayehe mboka ya nyolele ekonakono momumvo 2016 otaya indilwa opo ya kale yena oonomola dhawo dhekonakono popepi opo ya vule oku mona iizemo nuupu.

Omanga oombelewa adhihe dhiitopolwa otadhi ka gandja wo iizemo yaa longwa pethimbo lyiilonga kaanyoli yekonakono nenge kaapambele yawo mboka ya talelepo oombelewa ndhoka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here