Omashongo ga taalela Oshikoto otaga kandulwa po

0
196

OMUTHIYA – Ngoloneya goshitopolwa shaShikoto Henock Kankoshi okwa ti oonkambadhala dhokukondjitha omashongo ngoka ga palamena oshitopolwa shoka odhili miilonga.

Ngoloneya Kankoshi okwa gandja ekwashilipaleko ndika Omaandaha ngaka pethimbo ali ta popitha oshigongi shookansela poombelewa dhoshitopolwa mOmuthiya.

Okwa yelitha kutya petameko lyonuumvo okwa li akutha ombinga moku talelapo konyala iikandjohogololo ayihe mOshikoto, mono ati okwa ningi iigongi naakwashigwana opo a pulakene muyo yo taya ikundu omaupyakadhi naashoka ya pondolapo ongelelo lyopashitopolwa.

“Otwe ya nena mpaka opo ndi ete puuyelele omushangwa ngoka twa li twa mono konima yetalelepo lyandje miikandjohogololo ayihe, otu shishi, kutya oshinakugwanithwa shepangelo osho oku eta ehumokomeho neyakulo popepi noshigwana, nonkene otatu longo nuudhiginini opo ayihe tuyi tule kolutenda,” Kankoshi ta ti.

Okwa yelitha kutya iikandjohogololo ayihe konyala oya eta puuyelele unene ompumbwe yuupangelo nkene ya hala omayakulo guundjolowele ge etwe popepi nayo, oyendji taya holola kutya ohaya ende oondjila niinano iile moku ka konga omayakulo ngoka.
Ngoloneya okwa ti omolwa eshongo ndika epangelo okupitila moombelewa dhiitopolwa osho wo uuministeli wUundjolowele nonkalo nawa oyina ondjodhi , opo okuya komvula yo2030 iipangelo yi kale ya andjanekwa komahala nomahala, yo yi etwe popepi naakwashigwana ya kale taya mono omayakulo popepi nayo, ko ku yandwe omaso inaaga ukilako. Ta gwedhapo kutya elongo olyo oshipatululo komunona kehe, onkene okwa holola kutya okuna ehalo opo aanona ayehe mboka yeli moomvula dhokuya komanongelo ya kale ya tamekithwa mbala oshoka oyo aaleli yokomongula

“Epangelo lyetu olina oshimpwiyu naakwashigwana onkee olyeshi pondola mokugwedhela openzela yaakulupe sho ya ndjekwa okuza pooN$600 noku tulwa pooN$1000 okuza kepangelo, shino otashi ulike kutya epangelo olina oshisho naantu yalyo,” Kankoshi ati.

Omolwa onkalo yaayelele taya monika moshitopola noyendji ota ti oyeli monkalo ondhigu, ngoloneya okwa pula aakalimo yomoshitopolwa ashike shOshikoto, opo ya yambidhidhe mokugongela oonguyo yo ya gandje kaayelele mboka yedhi pumbwa. Okwa pandula ayehe ya kutha ombinga mokugandja iikutu mbyoka. Ta kwashilipaleke kutya elelo lyopashitopolwa otali longele kumwe nookansela yiikandjohogololo moka , oshowo aakalimo yomoshitopolwa shaShikoto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here