Ondangwa Youth Choir ya pititha ehwata lyooalbuma

0
405

ONDANGWA – Ongundulwiimbo yaagundjuka ya hangana mondoolopa yaNdangwa onkene tayi tsikile noku imba oondjimbo dhina etumwalaka.

Aagundjuka mbaka Etitano lya piti oyali ya ningi ondjokonona, sho yeshi pondola okupititha ooalbuma ndatu poshikando.
Ondangwa Youth Choir oya totwapo mo 2002 mewiliko lya Malakia Nghandi. Ongundu ndjika oya thikama po miilyo yaza komagongalo ga ELCIN,Anglican noshowo Katoolika. Pethimbo ndika ongundu oyina iilyo tayi ihilile po200 lwaampoka, oyendji ohaya longele mOndangwa nokoondoolopa dha yooloka. Omukwateli komeho gongundu ndjika yoondjimbo Sakeus Shikongo okwa yelitha kutya ongundu yawo oya taambako omwiimbi kehe , ngoka ena ohokwe nehalo lyokwiimba oondjimbo noku gongala pamwe naakriste ooyakwawo. Shikongo ta ti otaya lalakanene okuuvitha evangeli tali pitile moondjimbo lyo li ye nuuyuni auhe, li vule okupulakenwa ku kehe. Ta ti oondjimbo ohadhi pulakenwa unene nohadhi talaleke oomwenyo dhaamboka ya dhengwa koluhodhi nenge yena omaupyakadhi moonkalamwenyo dhawo. “Otwa kondjo notwa sindana molugodhi lwetu, petameko lyonuumvo otwa li twa thaaneke opo tu pitithe ehwata lyooalbuma ndatu poshikando, nongaashingeyi otau igidha muule tatu ti otwa longa shomupondo sho ayihe ya gwanithwa moondjimbo dhetu,” Shikongo ta ti ngaaka a nyanyukwa. Shikongo okwa ti kakele komaimbilo gopambepo ohaya imbi wo omaimbilo gomaputhigululwakalo nokudhana iinyandwa.

Olundji nopendji ohaya kutha ombinga miituthi ya yooloka nomomathigathano goondjimbo ngoka haga longekidhwa ethimbo nethimbo.

Ooalbuma ndhoka ya pititha ongaashi ndjoka yotango tayi ithanwa Eithano lyOmuwa, ontiyali Twa hala ombili, nontitatu tayi ithanwa Owetu pele, dhimwe dhomoondjimbo ndhoka tadhi adhika mo ongaashi Uda eilikano, Eithano lyOmuwa, Tatu pandula na dhilwe odhindji.

Shikongo ta gwedhapo kutya ooalbuma adhihe odhina omaimbilo geli 14 shono she eta ya kale ya pititha omaimbilo geli 42 nuumvo. Iilyo mbika ohayi talelepo omagongalo ga yoolokathana no ku uvitha evaangeli. Oyeli natango taya kwathele okutunga po gamwe gomagongalo

Ta uvaneke taya tsikile noku imba oondjimbo yo taya gandja etumwalaka moshigwana li uvike ku kehe. Taya pula kehe ngoka a hala eya wayimine kutya okwa taambwako ethimbo alihe. Iilyo mbika ohayi gongalo komadheulo Etitatu, Etitano nOsoondaha).
UuCD wawo otawu monika ngele wa kwatathana niilyo yOYC.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here