Shoka wa pumbwa okutseya kombinga yo ku gandja ombinzi

0
187

Omatompelo gatatu omawanawa okuhupitha oomwenyo likwambinzi oha yi hupitha nokuhwepopeka oomwenyo dhaavu omayovi omumvo kehe. Kapena oshipingenipo shayo – kakele ashike kombinzi yoyeneyene.

Ombinzi aluhe ina yi gwana, molwashoka ooperesenda ashike 0.6 dhaaNamibia odho hadhi gandja ombinzi. Ota shi pula shike okuninga omugandji gombinzi? Kala pokati komimvo 16 no 65.

Wuna ondjundo yi vule ookilogram 50. Wuna uukolele nawa. To mwenya monkalo ya gamenwa paihulo. Wi ilongekidha okukwatha yalwe. Uunake waana okugandja ombinzi? Okukonakonwa 0 HIV. Ooshopala wu ye kokapangelo ko HIV. Ino tula
omwenyo gwomvu moshiponga kala neiyuvo Iyaana enyenyeto. Ngele ou Ii mekwatathano Iyopahole epe[kohi yoomwedhi hamano] nenge wu na ookuume yopahole ye vule gumwe. Ngele ou na omavu gohoni ngaashi HIV nenge oshinena Ngele owa Ii opo wa longitha oonane nenge iingangamithi.liikwamiti yaali pamautho.

Ngele opo wa tandelwe (meni Iyoomwedhi 6 dha ziko) nenge una
okukatandwa meni Iyiiwike ihamano.

Ngele ou na okankela nenge omavu galwe omadhigu mwa kwatelwa omutima Aakiintu yiihumbata nenge ta ya yamutha oye na okutegelela sigo okonima yokutoyitha omunona.
Ngele ou na ekunku – ino gandja ombinzi omanga inca aluka thiluthilu konima yomasiku gaheyali.

Nkene ombinzi ha yi gandjwa Osheendelela noshipu okuhupitha oomwenyo:
Shotango soshimpwiyu kutya owa gwanithapo iipumbiwa yopetameko yomugandji gombinzi. Shalandulako tseya mpoka ta pu gandjelwa – kwatathana nalse! Mesiku Iyoku gandja ornbinzi Iya oshikulya shagwana meni Iyootundi 3-4 omanga inoo ka gandja ombinzi na nwa iikunguluki oyindji.

Udhilha shiihwapo noshowo nuuyuki ornbapila yomapulo kombinga yuundjolowele nonkalamwenyo yoye. Opo to ningwa ekonakono eshona Iyuunamiti, to kuthwa ombinzi komunwe, to talika ondjundo, elhindakano Iyombinzi osho wo edhengo lyornutima.

Hugunina ota shi kukutha ominute omulongo moshipundi to gandja omwenyo.Tse ohatu kutha ashike oomililita 450 dhombinzi, ndjoka to ka shunithapo mbala nonuupu.

Oto vulu ishewe oku gandja ombinzi noku hupitha oomwenyo konima yomasiku 56 [iiwike 8]. Egandjo mbinzi limwe otali vulu okuhupitha oomwenyo ndatu. Ombinzi yandje oha yi ningwa ngiini Onkatu 1: Okukonakonwa Konima yoku gandja ombinzi, ndjika oha yi falwa koombelewa oonene dha NAMBTS nokoLabora moVenduka.
Ongundu yombinzi oha yi kolekwa okupitila muukwatya wa yo, dho oombinzi adhihe ohadhi konakonwa iinima mbi:

Onkatu 2: Okulongekidhwa
Ombinzi oya thikama miitopolwa. Itatu mbyoka ya simana oyo:
Ooseille oontiligane
Oplasma
Ombinzi ontokele
litopolwa mbika nenge iilongomwa yombinzi mbika ohayi topolwa moongundu ndatu dhiikwambinzi, mbyoka ha yi pewa aavu okupanga omavu gontumba nogo ngandi.

Onkatu 3: Okuhupitha oomwenyo
likwambinzi ohayi gandjwa kaavu ya yoolokathana .Mbaka oya kwatelamo:
Oomeme mboka ha ya kanitha ombinzi oyindji pethimbo Iyokupulumutha. nenge konima yoku mona omunona.
Aanona ya valwa inaa ya adha oshowo mboka ya valwa ye na oshipa oshishunga. Aavu mboka ya tandwa netando olya fala mekanitho Iyombinzi oyindji.

Aavu mboka yena okankela nenge mboka ya tegelela okupewa iilyo yolutu. Aavu ye na omavu golutapo ngaashi malaria. Mboka ya zi miiponga nenge moku ehamekwa.

Osho wo omuvu kehe ngoka keena nawa ombinzi ya gwana molwomikithi omudhigu nenge uuvu wa kolonda. Moku gandja ombinzi konima yomasiku 56 kehe, owuna ompito okuhupitha oomwenyo odhindji. Ninga omugandji gombinzi nena.

Omatompelo 10 okuninga omugandji gombinzi Ita tu ku tumu kegumbo iikaha yowala. Oto pewa ojuusa oshali nuukuki.
Oto kala wa kuthako kondjundo yoye mwaza okashako kamwe okuyeleka manga inoo gandja ombinzi.
Oshipu nohashi pitipo mbala (ohashi kwata ashike ominute 20 – 30 ngele odhindji.).

Aantu oyendji oyena ombinzi oyindji okugandja, ihe nando ongaaka kapena ombinzi ya gwana okutaambathanwa,.
Kapena ngoka te ke ku pula wu yeluthe iinima iidhigu shampa wa zala okalapi taka ulike kutya owa gandja ombinzi. Oto vulu oku ka zala ethimbo ndyoka wa hala. Okalapi koye kesimaneko. Oto keenda wuukilila konima no wu uvite uunambo pungweye mwene.

Oto kwathele oku soshimpwiyu kutya opena ombinzi uuna ngoye nenge omupopepi nangoye eyi pumbwa. Osho shimwe sho miinima mbyoka to vulu okugandja pwaana eyooloko pokati koye naavalekele oshowo aayamba.Ombinzi oshinima shoka iimaliwa itaa yi vulu okulanda, kakele oshinima shoka omuntu gumwe ha gandja komuntu omukwawo. Ngoye oto kala ependa Iyomuntu gwontumba. Ngoye otashi vulika wu pe okahanona, omunona, yina, he, omumwanyokomati nenge omukadhona, kuume koye, omuniilonga pamwe nangoye ompito yokukala nomwenyo ishewe. Ta shi ti oto vulu okuhupitha oomwenyo dhili ndatu uuna wa gandja ombinzi lumwe. Osho shi Ii mondjila okuninga.

Kwatathana na NamBTS
Ongodhi:061 386 300
E-mail: pro@bts.com.na
Facebook: The Blood Transfusion services of Namibia
www.nts.com.na-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here