Uuudhano woongonyo pOlufuko Olyomakaya

0
186

Olyomakaya ndjika oshilandopangelo shOmusati otashi ka kala shi ipyakidhila noonkondo molwashoka mOutapi otamu ka kala uudhano woongonyo.

Uudhano mbuka wa longekidhwa kehangano lyuudhengingonyo lyo Warriors Boxing Club pamwe nokluba yoongonyo yetanga lyegameno moBrigade 21 otawu ningilwa pEndiki lyOlufuko ongulohi yOlyomakaya ngaka.

Ethigathano ndika lya li lya tseyithwa moVenduka omasiku ga piti otali ka kuthwa ombinga kaadhengingonyo mboka ye li iilyo yaza mookluba ndhika mbali. Ongulohi ndjoka otaku ka dhanwa omalugodhi ga hetatu.

Omudhengingonyo Salatiel Moses ota ka tsakanena molugodhi lwe lwotango lwopaithano nomukondjithi gwe Mukwendje Johannes. Omanga Filipus Nghitumbwa ota ka tasaknena molugodhi lwe lwotango lwopaithano nomukondkjithi gwe Gerson Vaeta. Lwo olugodhi lwaambaka olwa tegelelwa lu ka kale olugodhi lwa pupyala.

Olugodhi olukwawo ndoka kwa tegelelwa lu ka fuule aatali yuudhano oondoka luli pokati ka Johannes Ndemunonga na Julius Sheefeni. Omanga Shafodino taka tsakanena na Rafael Iita

Omaudhano ngoka taga kala,ko ongulohi ndjoka ogo ngaka.
Salatiel Moses versus Mukwendje Johanness.
Filipus Nghitumbwa versus Gerson Vaeta.
Joshua Ndemunonga versus Julius Sheefeni.
Shafodino Simeon versus Rafael Iita.
Lasarus Namalambo versus Niinkoti Johannes.
Immanuel Andeleki ve rsus Matheus Kandala.
Shitilifa Johannes vs Kavita Frans.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here