A-STAR & Bazza taya pukulula

0
99

Sakaria Kadhikwa

Ongwediva – Aagundjuka yaali Matheus Nghiiwanaame omvalele yo pIikango moshitopolwa shaShana opamwe naBeatus Iitula omvalele yo pOmagongati natango mOshana oye na etumwalaka ewanawa, lyo otali kumike oshigwana ashihe.

Aamati mbaka ya tsakanene pethimbo ya li miilonga yoku iyamba metungo lyolutenda lwopokati kOndangwa nOshakati omumvo gwayi, oya mono kutya oye na omawi taga vulu okupulakenwa onkene oya tokola okugandja etumwalaka okupitila moondjimbo osho wo miiyimbo

Oyi imbi oondjimbo oyo ayeke yaali nongeyi oya hololapo ooalbuma dhoondjimbo dha wo mbali. Moalbuma yimwe omuna oondjimbo 12 omanga monkwawo omuna oondjimbo 13. Oalbuma yotango oya ithanwa Ondjato, edhina ndika otali gandja etumwalaka kutya moondjato omo moka hamu pungulwa noku humbatwa omaliko unene tuu iimaliwa, onkene oya hala oondjato dhi kale aluhe dha pama.

“Otatu ti oondjato nadhi kale dha pama kokutya iimaliwa mbyoka yi li moondjato nayi longithwe nawa ku ayehe unene tuu aagundjuka mboka taya longo ina ya halakanitha owala eliko lyawo ndyoka miinima yaana oshilonga’ osho Matheus Nghiiwanaame a indile.

Okwa hokolola kutya etumwalaka moondjimbo dhondjato oondika kutya iimaliwa mbyoka kehe omuntu ha mono miilonga na kambadhale oku yi longitha nawa. Aagundjuka naakuluntu ina ye yi dhana po omashina go ma jackpot nenge oku yi nwa po iikolitha. Ihe na ye yi longithe oku kwatha aakuluntu osho wo aakuluntu na ye yi longithe oku ikwatha yoyene.

Moalbuma ontiyali aagundjuka mbaka otaya imbi Ondjila ya Jesus, kokutya oye na etumwalaka koshigwana ashihe na unene tuu shoka oshigundjuka kutya ,mboka yaa li mondjila ya Jesus naya galukile mondjila ndjika oshoka oyo ayike yi li nawa.
Ngiiwanaame okwa dhenge omuthindo mpoka kutya osha pumbiwa opo aantu ya simaneke ondjila ya Jesus noku landula epola lye oku ethapo ondjila ya puka yaa na nando uuyelele.

“ Ngele owa tala iiinima iiwinayi otayi ningwa moshilongo shetu ngaashi omadhipagathano, omaimangeleko nosho tuu, ayihe mbika otayi vulu oku kandulwapo ngele otwa galukile mondjila ya Jesus. Onkene tse otatu tumu elaka ndika lyondjila ya Jesus ku ayehe.” Nghiiwanaame a ti.

Aagundjuka mbaka opo taya holokele moshimpungu shuuhikingalo oya ti nonando sigo oompaka otaya longo oyo ayeke no yaana omukwashilipaleki pashimaliwa oye na etegameno kutya moshigwana ota mu ke ya zila omakwatho.
Ooalbuma dhawo odha kwatelwa moostudio dhoku kwata omawi dha yooloka. UuCd woalbuma dhawo otawu adhika poTTM Music poThree Sister Mall mOndangwa, poAntonio’s Art moVenduka nopElenga Music shop mOkuryangava moVenduka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here