Aashifukwa ya uvaneke elongelokumwe nopolisi

0
105

KuMaria Namupala

OSHIFUKWA – Aakalimo yomomukunda Oshifukwa moshikandjohogololo Omuthiya oya uvaneke taya longele kumwe nopolisi moku shunitha pevi iiponga yomoondjila. Euvaneko ndika oye li ningile poshigongi shoka sha ningwa omasiku ga ziko pomukunda mpoka.
Oshigongi shoka osha kuthwa ombinga kaakalelipo yehangano lyokukwathela mboka ya mona iiponga yomoondjila Motor Vehicle Accident Fund (MVA), aanambelewa yopolisi yaza moshitopolwa shoka, kansela goshikandjohogololo naanambelewa moshikondo shelongo.

Shino osha ningwa lwotango sho omakonakono nomapekapeko ga ulike kutya pOshifukwa opo pehala limwe mpoka tapu holoka iiponga oyindji unene ethimbo kehe.

Pamayalulo otapu ulike kutya pehala mpoka opwa kanithila aantu oyendji oomwenyo, mono yamwe yeli aayendi kolupadhi, nosha holola kutya ehala ndyoka olya nika oshiponga ngele tashiya kiiponga yomoondjila.

Chief Inspecta Nuuyi okwa yelitha kutya ehala ndyoka olya pumbwa iikonga yomeendelelo mbyono tayi gandja uuyelele koshigwana, sho shi kale sha kotoka uuna tashi taaguluka opate. Nuuyi ta ti pehala mpoka otapu kanene oomwenyo dhaantu oyendji na yamwe otaya ehamekwa.

Omunambelewa mehangano lyoMVA Lineekela Shipindo pethimbo ta popitha aakwashigwana mboka ya li ya gongala momwaalu omunene okwa popi kutya iiponga oyindji hayi lopotwa, aahingi ohaya hingi unene yeli kohi yiikolitha, yo ihaya iyutha koompango dhomoondjila.

Okwe ya kumagidha ya kale haya tala omandhindhiliko gomoondjila, ta gwedhapo kutya iiponga oyindji ohayi vulu okuyandwa, ashike omolwa uuhasha iiponga otayi holoka omathimbo nomathimbo.

Aakwashigwana mboka yali ya holoka momwaalu omunene oya uvanekele opolisi elongelokumwe, yo iiponga yomoondjila yi shune pevi nomaso woo taga etwa kiiponga ga shunithwe pevi.

Yamwe yomaakwashigwana oya pula ya kale taya ningilwa iigongi, nomapukululo ga nkene aantu yena okutaaguluka opate, yamwe taya hokolola kutya iiponga oyindji ohayi holoka unene ethimbo lyuusiku uuna aantu taya zi komahala gomanwino.

Shipindo okwa pandula aavali osho wo aalongi yaanona mboka haya hiti osikola yongula pOshifukwa, ta ti oyeshi okutaaguluka opate, naaluhe ngele taya zi komanongelo nenge yuuka ko ohaya ende kokule nopate.

Ta tumbaleke aanona mboka oshowo aavali ta ti naya tsikile okulonga ngaashi haya longo shito ko ku yandwe iiponga nomaso ngoka taga lopotwa kombinga hoka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here