Dundee Precious Metals a yambidhidha osikola

0
77

KuMaria Namupala

OMUTSE GONIME – Ehangano lyo Dundee Precious Metals olya gandja omagano kosikola ya Omutse gOnime omasiku ga piti.
Dundee Precious otali adhika moTsumeb nohali wilike ohite ndjoka hayi hengumuna iitenda unene tuu ongopolo opo yi ze momamanya.

Omukuluntu wiliki gwehangano ndika Andrew Struwig okwa thindikile omagano ngoka pamwe nomukulukadhi gwe.
Struwig pethimbo ta gandja omagano ngoka okwa ti omukuluntuskola pamwe newiliko lye oyali ya tumu eindilo kehangano ndyoka omumvo gwa piti taya pula omakwatho nomayambidhidho. “ Konima sho twa mono ombapila ndjoka otwali twa tokola okugandja omakwatho molwaashoka oshi li oshinakugwanithwa shetu, tu gandje omayambidhidho koosikola ndhoka dhe ga pumbwa,” Struwig a ti.

Dundee okwa gandja omagano gomashina gokutopatopa, omashina gokwiindjipaleka oombapila, ookompiuta mbali niikwathitholongo yilwe mbyono ayihe kumwe yi na ongushu tayi ihilile pooN$100 000.00.

Sho a popitha aalongwa naavali mboka ya gongala posikola mpoka momwaalu omunene Struwig okwa ti otaya lalakanene okupungula nokugandja oshindji maanona yoskola, yo ya tsikile nelongo lyawo ya vule okuhumithakomeho oshilongo neliko lya sho.
Ta ti ohashi kala oshiwanawa uuna aanona ya mona elongo lyopetameko lyongushu,oshoka ndika ohali patulula uuluyi wawo mbala nohashi gandja omukumo kaalongi ya longe nuudhiginini.

Ehangano ndika Struwig ota ti olya kala hali gandja omakwatho koosikola uule woomvula 51 ngaashingeyi.
Aavali, aalongi oshowo mboka haya nongekwa mpoka oya gongala noku taambako omagano gawo ngoka ya pewa oshali. Aavali oyali ya nyanyukwa noya pandula ehangano ndyoka sho lya yamukula kompumbwe ndjoka.

Omukuluntuskola posikola mpoka Armas Nandjigwa okwa ti osikola yawo oyina aalongwa 432, noya totwapo momvula yo1980, opuna aalongi naanambelewa 16, noya tameka poshikunino sigo ondondo onti-10.

Nandjigwa okwa ti oya pandula omayambidhidho ngoka ya pewa kehangano lyoDundee, nomagano ngoka ota holola kutya otaga ti sha moonkalamwenyo dhaalongwa posikola mpoka. Oshoka oya kala yeli mompumbwe onene yomashina gokutopatopa oshowo ngoka gokwiindjipaleka.

Okwa kumike ehangano li tsikile nokugandja omakwatho, nomayambidhidho kwaamboka ya pumbwa ekwatho.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here