Evi lyondoolopa yaNdangwa

0
95

Sakaria Kadhikwa

Ongwediva – Elelo lyondoolopa ya Ndangwa newiliko lyopamuthigululwakalo lyAndonga oya kundathanene nkene taya longele kumwe moshinima shevi ndyoka ngashingeyi lili eliko lyondoolopa.

Moonkundathana dha ningilwe omwedhi gwa yi omawiliko ngaka gaali oga dhenge omuthindo komulandu ngoka tagu utha kutya uuna ehala lyomukunda mooha dhondoolopa lya ulikwa kutya olya gwila meni lyoongamba dhoshilando nena mwene gwomukunda ngoka kena we uuthemba okulangeka aantu mehala ndyoka.

Oshigongi osha uvathana wo okundungika aakalimo momikunda ndhoka dha ya meni lyoongamba dhondoolopa kutya uuna omahala gawo ga ninga oshitopolwa shondoolopa, yo kayena we uuthemba okulanditha iimpungu yomapya gawo kaantu yalwe.
Ngele otaye shi ningi nena oya pumbwa tango okupula omayele kelelo lyondoolopa oku uva ngele shoka osha pitikwa.

Moshigongi moka ewiliko lyOndonga olya indile elelo lyAndangwa opo li kale aluhe noku gandja uuyelele kelelo lyomuthigululwakalo ngele opena ooyene yomikunda tashi vulika ya tsikila okulangeka aantu momahala ngoka geli meni lyoongamba dhondoolopa. Shika osha pumbiwa opo mboka taya ka monika ya ninga oshinima shika ya vule okupopiwa nayo kelelo lyomuthigululwakalo gwAndonga.

Ewiliko lyondoolopa yaNdangwa olya ti aluhe uuna ehala lyevi lyaayehe kwa tseyithwa kutya olya ninga oshitopolwa shondoolopa, olundji ooyene yomapya mehala ndyoka ohaya tseyithilwa pambapila opo yaa landithe nando oshitopolwa shevi ndyoka komuntu. “Oshikwawo mboka ya hala okulanda evi okuza kooyene yomapya otaya indilwa opo ya kotoke nomanga inaaya landa, oya kumikwa opo aluhe ya konge uuyelele kombinga ye hala okuza kewiliko lyondoolopa.’osho omupopiliko gwElelo lyondoolopa yaNdangwa,Petrina Shitalangaho a ulike.

Oonkundathana moshinima shika odha li dha ningwa sha landula sho aantu oyendji haya kambadhala okulanda noku landitha po omahala gawo uuna yu uvu kutya yo oya gwila meni lyoongamba dhondoolopa.

“Eshongo ndyoka elelo lyondoolopa li na sho ihaali futu ooyene yomahala ngoka mbala omolwashoka ka li na aluhe oshimaliwa sha gwana okufuta ooyene yomahala ngoka opo ya zepo lyo evi ndyoka li tulwe omayakulo gopamuni” Shitalangaho a ti.
Omahala ogendji kashishi ashike mondoolopa ndele nomomikunda wo odhindji oga ndhindhilikwa noopaala nenge niipeleki oku ulika kutya mpaka opena mwene a tegelela ashike okutungapo olukalwa lwe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here