Moluhepo sho kaayena uukwashigwana

0
159

KuLoide Jason

OKAKOKO-Aakulupe yaali aayelele yepipi lyokutaamba openzela oye li monkalo yoluhepo yo otayi etitha ohenda, molwaashoka oya tindilwa anuwa oombapila dhuuthemba komunambelewa omukuluntu gwombelewa yIinima yomegumbo.

Kaarina Shigwedha gwomimvo omilongo 97 noshowo Juuso Simon gwomimvo omilongo 77 ngoka woo eli oshilema ohaya hupu ashike mondjato yomusihenda oshoka anuwa omunambelewa omukuluntu gwombonge yIinima yOmegumbo Taimi Nenkavu ina hala okuya kwathela opo ya vule oku mona oombapila yo ya shangwe openzela.

Nenkavu okwa li a ekelehi omapopyo ngaka a ti ka gena uushili wa sha, oshoka ye ina tinda oku kwathela aakulupe mbaka nokwa li iikanyuna thiluthilu.

Ihe mboka haya sile aakulupe mbaka oshimpwiyu oya ti oya kambadhala iikando oyindji opo aakulupe mbaka ya vule oku mona oomikanda ihe ina ye shi pititha omolwomayamukulo inaaga yela oku zilila moombelewa moka.

“ Ngame onda ya mo iikando oyindji mombelewa moka ihe ngashingeyi onda sholola oshoka oho haluka ashike to lilile komwenyo,”Sackaria Fillipus a ti ngaaka.

Okwa ti ngashingeyi aakulupe mbaka ihaya zimo mondjugo oshoka oya kulupa noya dhengwa koluhepo.
Ngashingeyi ohaya hupu ashike mondjato ya Sackaria ngoka pethimbo ndika naye ha kwata openzela nokwa tokola eya sile oshimpwiyu oshoka oyali taya mono iihuna momapundo.

Sackaria ngoka woo eli oye awike megumbo moka oha piti ongula ta teleke opo a kale eshi kutya mbaka oya lya noya nwa.
“ Ngaashi yeli ngaaka mondjugo ihaya zimo, kayena iikutu, kayena omakumbatha yo ka yena etalashe. Ngame oshimaliwa shoka handi mono osho handi landa nasho oothewa nomagadhi itandi vulu oku landa etalashe oshoka itandi ligwanitha,” Sackaria a ti ngaaka.
Sackaria okwa ti ngashingeyi omeya oha teke puushiinda yo naashiinda oha yeya oku mu kwathela unene okuopaleka omukulupe Kaarina.

Kakale kumbaka yaali mboka yapumbwa ekwatho lyomeendelelo, yamwe woo yomaayelele mboka taya lili molwoombepo dha Nenkavu, efamilia lyaayelele mboka yali ya kanithile oombapila dhawo uumutse noonzapo dhomavalo momulilo.
Mbaka oya lundile Nenkavu kutya ohe ya shunitha ko ashike kapuna omantompelo gayela , naa shika oya ti osheya shololitha opo kaa ya shuneko we kombelewa hoka nonande oyena ompumbwe ndjoka.

Ashike sho Kundana a talelepo Nenkavu mombelewa ye okwa ti kutya ye aakulupe mboka opo ashike a tseyithilwa kombinga yuupyakadhi wa wo oshiwike sha ziko kukansela gwomoshikandjohogololo shoka.

Ashike Nenkavu okwali a galukile Kundana konima yootundi dhimwe, kutya ye uupyakadhi mbuka okwe wu kandulapo na ayehe okweya ningila oodokumente dhawo. “ Aantu ondeya mona nomukundu onde gu kandula po,” Nenkavu a ti ngaaka mewi etalala. Okwa endulula a ti okwaadhika ena nale omathaneko oku ka kwathela aantu mbaka meni lyethimbo efupi.

Ashike omapopyo gaayelele ooyakwawo okwe ga ekelehi ta ti anuwa ye ine ya tsakaneka nale na ita dhimbulukwa a shunithako nande omuyelele gumwe.

Ihe aanambelewa yamwe yomombelewa ya kansela mboka itaa ya vulu okutumbulwa komadhina oya koleke omapopyo gaayelele kombinga ya Nenkavu kutya aayelele yamwe oya mbandukila ombelewa ndjoka taya hokolola nkene taya shunithwa ko ashike inaya pewa uuyelele wa gwana.

Yamwe yoomakwashigwana mbaka oyena uutegelelitho wuumutse wa thanekwa momumvo 2010 ndele sho taya ka tala uumutse wa wo nena ihaya pewa eyamukulo kutya uumutse wa wo owuli peni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here