Ovanyasha mo!Nami#nus otava xumu komesho

0
63

KuTuulikki Abraham

Lüderitz – Ovanyasha moshikandjohoololwa sha !Nami#nus ovena omafaneko, opo va longe noudiinini neudo, moku li yambulapo moshikandjohoololwa.

Eshi osha yelifwa momutumba omo ovanyasha vali vaongala pEndiki lovanyasha moLüderitz, Olomakaya ladjako.
Ovanyasha ovali vaongala nelalakano okutopolela fana omauyelele, a nghene vena okuyambulapo ovanyasha vakwao moshikandjo osho.

Ovaongala yo okutopolelafana eewino nokuninga omafaneko aasho va shonheka valonge odula yoneudo, okushilonga nookuli manga veli lela pehovelo lomudo.

Momutumba watya ngaha, ovanyasha ovatokola opo va xwaxwameke vakwao modoolopa, tave shiningi omwedi aushe Febuluali. Ova faneka opo ku ningwe oyoongalele momalukanda a yooloka momahuliloshivike.

Omayele nomafaneko oo tava mono okudilila moyoongalele omo, oo nee tava ka tula poshitaafula noku tula melandulafano, osho vena okulonga neudo.

Moku popifa ovanyasha Jan Scholtz woshikandjohoololwa sha !Nami#nus, okwa tumbula kutya ovanyasha ovena okukumikwa, vadule okukufa ombinga, moipambele yavo.

“Mokukufa kwavo ombinga opo ashike tava mono omhito yoku yandja omayele, nomafaneko avo, kutya nee opashikandjo , pashitopolwa, pashiwana, noshoyo mounyuni’ Scholtz a wedapo.

Ovanyasha ngee vakala ve litulamo moku kufa ombinga mo yoongalele, nopeemhito adishe tadi yandje omauyelele, opo ashike tava dulu okufinda omashongo oo eva palamena, nokuhanga omalala kano okuhumifa komesho, oshilongo.

Scholtz ta tumbula kutya Namibia okwa pumbwa ovanyasha vena omakanghameno neenghono. Ovaleli vokomongula vena omadilongo mawa, nounghulungu, tava dulu okunduluka noku etapo sha, tashi humifa komesho oshilongo.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here