WAP Pharmacy a kwashilipaleka United 11 Football club

0
92

KuShipi Elago

OUTAPI- Osipana yoshigwana yaUnited 11 Fc oya li ya mono eyambeko enene Olyomakaya gaziko, konima sho ya li ya pewa oshali koAputeka yaWAP, mOutapi.

Osipana ndjoka ya tungwapo unene tuu kaaniilonga yomodoolopa yOutapi niitopolwa yopopepi nodoolopa ndjoka oya li ya pewa oshali yiikutu yetanga kewiliko lyoAputeka ndjika opo yi tsikile noku kutha ombinga momaudhano yoopala ngaashi oosipana oonkwawo.

Mwene gwosipana ndjika Michael Kelekete Aitembu okwa li a holola kutya osipana yawo oya totwapo omvula yaziko noya li ya kutha ombinga muudhano wa yooloka momudhingoloko gwOutapi.

Okwa ti osipana yawo oya totwapo nelalakano okukwathela aakalimo yomoshitopolwa shOutapi niitopolwa yopuushiinda mboka ye li moluhepo naayambidhidhwa.

Okwa ti oyena oshiketha moka kehe oshilyo shosipana shi li hashi umbilemo okashona omwedhi kehe , nohaya longitha okashona haka okuhwepopaleka oonkalamwenyo dhaamboka yeli moluhepo no itaya vulu okwiikwatha yoyene. Okwa ti pethimbo lyongashingeyi opuna uunona owo wa ningomitse dhomagumbo oshoka aakuluntu yawo kayepo we onkene oyendji yomaanona mbaka oya pumbwa ekwatho onkene osipana yawo otayi ka dhenga po wo omuthindo okuya kwathela.

Kenneth Bvitira gwewiliko lyoWAP Pharmacy okwa li a holola kutya oshali ndjika oyi li oshitopolwa shoshinakugwanithwa shonkalonawa momidhingoloko moka haya ningi ongeshefa, okushunitha koshigwana shoka osho shi li thimba yina ongodhi momangeshefelo gongeshefa yawo.

“Omaudhano oge li oshitopolwa shokukaleka oshigwana shina uundjolowele shoka wo osho tashi lalakanenwa komahangano gokulanditha uunamiti.

WAP Pharmacy okuli ena euvathano tsokumwe lyuule womvula yimwe okukwashilipaleka osipana ndjika yo United 11 Fc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here