Aalukonda ya pewa oshinakugwanithwa

0
683

Sakaria Kadhikwa

Ongwediva- Nonando etungo lyongelka ompe yegongalo Olukonda otali tsikile nawa, egongalo naakwanegongalo onkene ya tegelelwa okugongela oshimaliwa opo ndika li vule okumanithwa mbala.

Iilonga yetungo ndika mbyoka yili moshiliku oshititatu shayo kokutya iilonga yokutula mo olupanda osho wo omakende oyi li oshitopolwa shontengenekothaneko yegongalo ndika yonuumvo.

Ontengenekothaneko ndjika oya zimininwe kelegongalo mOlukonda momwedhi gwotango moka oshinakugwanitthwa shoku yi etapo tashi kala komapepe gaakwanegongalo ayehe.
Elelogongalo moku zimina ontengenekothaneko ndjika olya tokola kutya aakwanegongalo ayehe otaya pewa oshinakugwanithwa kehe gumwe paumwene okugandja omwaalu gwontumba opo gu kwathe moku manitha iilonga yoshiluku oshititatu shiilonga mbyoka.

Omusita gwegongalo Olukonda Simon Iitula sho a tseyithile egongalo etokolo ndyoka lya ningwa okwa li a ndjandjukununa nawa nkene aakwanegongalo ayehe taya ka gandja. Elelegongalo olya tokola kutya omukwanegongalo kehe ha longo okwa tegelelwa okugandja oodola omathele gatatu[300-00] okuza nuumvo sigo omumvo 2018.

Aakwanegongalo mboka ya li aanashilonga no ye li moshipundi shevululuko nayo otaya gandja oodola omathele gatatu pokati ka nuumvo nomvo tu uka.

Elelogongalo olya utha wo kutya aakuluntu mboka ye li mopenzela yaakulupe ndjoka hayi gandjwa kepangelo oya tegelelwa okugandja oodola ethele limwe lyomiimaliwa mbyoka yo haya mono. Naambika wo otayi gandjwa okuza nuumvo nesiku lya hugunina opo omugandji a kale eshi gwanithapo olyo omumvo 2018 ngele okwa tokelwa.

Aagundjuka naanasikola osho wo mboka yaana iilonga oya thanekelwa okugandja oodola omilongo ntano okuza moondjato dhawo.Ethimbo ndyoka ya pewa okukala ya gwanithapo shika olyo wo okuza nuumvo osigo omumvo 2018.

Omusita Iitula okwa tseyithile egongalo kutya nuumvo egongalo olya thaneka okulongitha omutengenekwa mwaalu gwoshimaliwa shoodoloa omilliona yimwe netata. Momwaalu nguka omwa kwatelwa naangoka gwa pumbiwa okumanitha oshiluku oshititatu shetungo lyongelka ompe.

Egongalo Olukonda olina iilyo yivule omayovi omugoyi mumbyoka omayovi ge vule gahamano ga kolekwa. Egongalo ndika otali tungu ongulu yOmuwa ompe opo iilyo yalyo ayihe yi vule okugwana mo uuna oyindji yomuyo ya holoka komalongelokalunga.

Egongalo Olukonda olyo limwe lyomomagongalo omakulu lya totwapo komutumwa Martti Rautanen omumvo 1884.

Egongalo ndika olyo yina yomagongalo ngaashi Ontananga, Omulonga, nUukwiyu-Uushona.

Pehulilo lyomumvo gwayi Omukwaniilwa Kauluma Elifas pamwe negumbo lye osho wo aayambidhidhi ye okwa li a tula ko ondhopi ketungo lyongelka ndjika . Okuza moku shi ninga etungo ndika olya endelele okutungwa.

“Ngele aakwanegongalo atuheni otwa gongeleni kehe gumwe omwaalu gwoye ngoka wa pewa nuumvo nena eyapulo lyongulu yOmuwa otali vulu oku ningwa mbala, ihe ngele otwa tegelele sigo omumvo tu uka opo tu gandje shoka twa pulwa nena eyapulo nelongitho lyongulu ndjika otali ukithwa komimvo dhokomeho” Omusita Iitula osho a dhimbulutha egongalo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here