Efundja ina li ya natango

0
150

KuHelvy Shaanika

Okambebe- Omunawino miikwameya mOshikondo shUunamapya, Omeya nOmakuti okwa ti einyengo lyomeya momilonga nomasilu gaCuvelai itali etwa kefundja okuza moAngola ngaashi shiigililwa, ihe ndika olya etwa ashike komvula ombwaanawa ndjoka ya loko nawa muumbangalantu woshilongo.

Leonard Hango okwa ti omeya ngoka aakalimo yomuumbangalantu ye wete ta giinyenge miishana ka geshi efundja ndyoka aluhe lyiigililwa hali ziilile moAngola pethimbo ndika.
Aakalimo yomOkambebe, Okalongo, nayamwe moshikandjohogololo Ongwediva oya hokolola kutya oya ndhindhilike eindjipalo lyomeya miishana yomomidhingoloko dhawo.

“Inaku lokwa moSoondaha ndele sho twa zi komambo otwa koneke kutya omeya moshana shopopepi natse oga kala ta giindjipala ishewe omuntu owu wete kutya otaga ende” omukalimo gumwe mOupumako moshikandjohogololo Ongwediva a ti.

Omukalimo omukwawo gomOdimbwa momudhingoloko gwaKambebe okwa ti na ye okwa koneke kutya omeya moshana Shanalumono otaga tsikile okuyeluka guuka pombanda.
“Ondu uvu kutya omilonga moAngola otadhi kukunguluka. Otaku kakala efundja nuumvo,” omusamane gwomukokele gwedhina Hangula Hamukwaya a tomona.

Hamukwaya okwa ti omandhindhiliko agehe nuumvo otaga ulike taku kala efundja ndyoka aluhe hali holoka ngele omvula oya loka nawa.

“Ngele owa penduka ongula onene eto tala kuumbangalantu nokuuzilo oto mono omandhindhiliko gayela kombinga yefundja taliya.Aantu na yiilongekidhe ashike nawa, iikwatitho yoohi nayi opalekwe omanga mboka inaaya manako okupulula omapya gawo naye ga manithe oshoka otaye kiilyominwe sho inaaye ga manako,” Hamukwaya a londodha.

Omeya gefundja olundji ohaga ziilile komilonga koAngola ga landula esilundjila lyomeya lyedhina Cuvelai ndyoka konyala lya kwata iitopolwa iinene mOshana, Oshikoto kombinga, Ohangwena noshowo Omusati, ngaka uuna ga thiki miitopolwa mbika mondjila yago okuya kEtosha hoka ogendji oko haga ka hulila, ohaga etelele oohi niikwahi yilwe oyindji.

Hango okwa endulula kutya omeya ngoka taga inyenge miishana pethimbo ndika ogeetwa ashike komvula ombwaanawa ndjoka ya loko pethimbo ndika unene tuu moshitopolwa shaMusati.

“Einyengo ndyoka olyeetwa komuloka omwaanawa ngoka gwa kala ko omasiku ngaka, kapena natango omeya taga ende nenge taga tondoka okuza koAngola pethimbo ndika. Onkalo oyili nawa natango , no kapena uutile kombinga yefundja,” Hango a kwashilipaleke.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here