Ina hala omwana a shangwe a mone omakwatho gaanona

0
923

KuLoide Jason

OIPANDAHANGANO-Omunona gomimvo omulongo, eli meshiloshimpwiyu sha yinakulu okuli muudhigu wokuyolwa kooyakwawo kosikola shoka anuwa keena oongaku dhosikola.

Okanona haka komumukunda mOipandahangano moshikandjohogololo Outapi mOmusati otaka tekulwa ku yinakulu ngoka a vala he, ihe okeli moluhepo oshoka anuwa yina okwa tinda okugandja uuthemba wako opo ka shangithwe nUuministeli Wuukashike kOokantu ka kale ha pewa iimailwa hayi pewa oothigwa naanona mboka yeli moluhepo.

Omukulupe Natalia Michael ngoka ta tekula okanona haka okwa ti nonande omwanamati, he yokanona ke na naanaa iilonga yomupondo, omolwaashoka a ninga kambadhala okuya koombelewa hoka opo okanona ka mone omakwatho ga nuninwa uunona. Ihe ina vula okukwathwa sigo oompaka molwaashoka yina ina hala okugandja oombapila dhe dhuuthemba woshilongo opo omunona a vule okushangwa.

Nguka anuwa okwa fa keena nando onkwa yasha yokukwathela omwana.
Okwa ti oha kambadhala okukwathela omutekulu, okugwanitha po iipumbiwa ye ayihe unene yosikola mokulanditha oontungwa nomakaka gomboga ihe iimaliwa mbika oyo ayike itayi gwanene oshoka ohayi longithwa wo megumbo okulanda uusila.

“Molwashoka omutekulu gwandje oha yolwa kuyakwawo kosikola shika osha thiminike ndje opo ndi longe nuudhiginini ndi vule okumu landela shoka sha pumbiwa kosikola unene tuu oongaku noshowo omuzalo gwosikola guli nawa,” a ti ngaaka.

Okwa ti yina yomutekulu gwe ngoka ngashingeyi keeli we nomwanamati, okwa puka sho a tindila oombapila dhe opo okanona ka mone ekwatho oshoka ko ka kena shoka ka yona.
Okwa kumagidha aagundjuka yopethimbo ndika opo yaa longithe uuthemba pambambo okukala taya monitha aanona iihuna molwashoka oohole dhawo dha huhwa.

“Ngashingeyi oshinima shika osha fala memono lyiihuna lyokanona ihe kali shi emono lyiihuna lyayina ngoka a tindila oombapila dhe nuuthemba opo okanona ka shangwe okupewa oshimaliwa shaanona ,” ati ngaaka.

Okwa ti wo kutya oombepo dholudhi ndoka otadhi piyaganeke omadhilaadhilo gokanona moku itula mo melongo nokulonga ngaashi kali kena okuilonga uuna itaaka yolwa kuyakwawo.

Michael okwa indile epangelo ngele olina aahungimwenyo popepi opo ya kwathele moshinima shika opo omutekulu gwe a vule okupatukunuka ye a mone othewa ye yokwiiyoga sho tayi kosikola.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here