Omunangeshefa Martin ota pakwa mongula

0
548

KuTuulikki Abraham

Lüderitz- Omunangeshefa Imbili Rautanen Martin ota pakwa mongula okudilila mOngerki ya ELCRIN meongalo Exodus moLüderitz.

Martin okwa xulifa oweenda waye mepupi lomido 69. Nakufya Martin okwa dalwa 04 Novemba 1947, nokwa xulifa oweenda waye momafiku 16 Febuluali 2017.

Ovashiinda naavo va tekulwa kuye otava hokolola nakufya Martin, a kala omukondjelimanguluko wa shili.

Otave mu hokolola a longa noudiinini, mokuunganeka ovanafikola pefimbo loukoloni, opo ovanafikola vaha hetekele nande okuyadeka eefoloma dokuya moukakunya. Otave mu hokolola yoo kutya okwa kala omunangeshefa modoolopa yaLüderitz, nokwa dana onghandangala mokuyambidida ovakwashiwana, unene tuu okuyambidida ongeleka.

Otaku hokololwa nghene a kala nokutwala ovanafikola oshali, va ka kufe ombinga momaudano okuya keedoolopa da yooloka. Naye mwene okwa kala omudanitanga, nokwali han danene ospana yo Flying Eagles.

Nakufya Martin okwa tunga Endiki ledina Diaz Fishing Education Centre, omo ovanhu hava longwa eetundi dokompiuta dopetameko oshali.

Endiki ola yeululilwe pambelewa komukokoli Presidende Omundohotola Sam Nujoma muDesemba 2001.

Oku hovela odula oyo 2001 fiyo onena endiki eli otali yandje omadeulopukululo okompiuta oshali.

Eetundi ohadi yandjwa okuhovela Omaandaha fiyo Etitano, haku yandjwa eetundi dongula neetundi dokomatango.

Pendiki opo tuu opo ohapu yandjwa eetundi dovakulunhu, vashiive okulesha nokushanga.
Ohapa telekwa yoo osoupa oyo hai ka havalekwa ovakulupe momalukanda ayooloka, po opa tungwa yoo onhele yokudanaukila ounona.

Imbili Martin oye xe yomunangeshefa Sidney Martin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here