Oshiwana sha yandja eemboma neendjebo 99 590 kopolifi

0
140

Komutoolinghundana

WINDHOEK –Oilwifo ifike po 1274 oya yandjwa kopolifi yaNamibia momafiku Febuluali 18, 2017, efiku olo la li efiku laxuuninwa lefilonghenda, lokuliyamba nokuyandja oilwifo ihena eembapila kopolifi.

Edi, oda kolekwa komukonaakoni omukulnhu mopolifi yaNamibia Kauna Shikwambi eshi a shiivifila oikundaneki moWindhoek, Febuluali 19, 2017 kutya efimbo lefilonghenda la yandjelwe kuyandjwe oilwifo aihe ihe na eembapila ola kwisha Febuluali 18, 2017.

Shikwambi ta yelifa kutya oilwifo ihe na eembapila 99 509 neeboma 81 moule weehani nhano oya andjwa koopolifi yaNamibia, ya dja mokati kovakwashiwana moitukulwa ya yooloka

Shikwambi ta pandula ovakwashiwana va nyamukula keindilo lepangelo la tulwa po 18 Auguste 2016 fiyo omuFebuluali 18, 2017.

Okukala noilwifo ihe na eembapila oshi li omhinge noveta yokukala noilwifo yomumdo 1996, ta denge omufindo kutya,ovo tava ka hangika ve na oilwifo ihe na eembapila konima yefimbo lefilonghenda eshi la pwa ko, otava ka landulwa kepangelo.moule wefimbo leemwedi nhano da pita oshiwana osha pewa omhito okuyandja oilwifo peesasiona dopolifi moitukulwa iashe yoshilongo, noshiwana osha pulwa shi shi ninge nemanguluko nopehe na oilanduli ya sha.

Omukonaakoni omukulunhu wopolifi okwa kunghilila ovakwashiwana ovo hava tandaveleke omitoto mekwatafano nekalo noilwifo ihe na eembapila ve shi xulife po. Ta weda po kutya opolifi oya yakula eengodi davahapu tave I dengele eengodi okudja keembinga da yooloka noku I shiivifila kombinga yoiwifo ihe na eembapila, eshi kwa ukiwa kexulilo lefimbo lefilonghenda.

Molwa oshikungulu nodula ya li ya teelelwa mexuliloshivike, opolifi oya lombwelwa omahokololo taa tilifa, oo taa mbadameke oshiwana oo tae sgui ngwangwaaneke mexuliloshivike kwa li kwa telelwa odula yakula moshilongo.

Shikwambi okwa kumaida oshiwana shiha tandaveleke vali omahokololo e he na oushili kakele onghatu keshe tai ningwa moshiwana ihe li paveta nai lopotwe kopolifi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here