Aadhengingonyo yaNamibia oyuuka komeho muuyuni

0
109
WINDHOEK, 21 March 2015 - South Africas lightweight boxer Malcolm The Stone Klassen (in silver and lime trunks) and Namibian lightweight boxer Paulus The Hitman Moses (in white trunks) exchanging punches during the Independence boxing bonanza at Ramatex. (Photo by: Hesron Kapanga) NAMPA

Komutoolinkundana

Windhoek – Otashi vulika ewetike a fa a koka, ihe pomathimbo ngaka enyakwa lya Namibia nale mokudhenga oongonyo, Paulus “the Hitman” Moses, ota koko nawa a fa omaviinu omawanawa gaza koshitopolwa sha Kaapa moSouth Afrika.

Shoka tashi kumitha ooshika kutya omudhengingonyo nguka okwa opaleke omuthika gwe momusholondondo gwaadhengingonyo kohi yehangano lyoWorld Boxing Organization (WBO) sho pethimbo ndika eli poshikolo oshitihamano okuza pondondo ontimugoyi mpoka a li a thikama omwedhi gwayi. Moses sigo oompaka oye gumwe gwomaadhengi ngonyo yomoshilongo muka ena owino owindji mokudhenga oongonyo na ishewe oye gumwe a ulike okukala monkalo yafaathana itayi lunduluka uuna a yi molugodhi. Oku li ishewe nawa mokudheuka , meinekelo mwene nomokundjanguka nokwi ilongekidha okukondjela omapaya guuyuni koolimwe noolimwe.

“Ehwepopalo momuthika gwe momusholondondo guudhengingonyo otali koleke eitulemo lye itaali patanekwa kombinga yohokwe ye muudhano mbuka woku dhenga oongonyo, na eeno ngame onda nyanyukwa oshoka ye ota katuka oonkatu kashona nakashona uuka kondondo yotango muuyuni mondjundo ye.Pehala lyotango opo iilongela. Osho omudheuli gwe Nestor Tobias gwokoshiputdhilo shoongonyo sha simanekwa shaMTC Nestor Sunshine Promotions.

Moses okwa ningi enyakwa mokudhenga oongonyo omutiyali konima ya Harry “The Terminator” Simon ngoka oye enyakwa lyotango. Moses okwa ningi enyakwa muudhengingonyo momumvo 2009. Shika okwe shi ndjambula sho a dhengemo omukondjithi omukwawo Yusuke Kibori gwa Japan moJapan.

Okwa ka popila oshishani she eta sindana sho a dhenge mo omukondjithi gwe omuJapani Takehiro Shimada omumvo ogo tuu ngoka e mu dhengele muudhano wa li moVenduka. Olugodhi lwe lwa landulako olwa li na Ricky Burns okukondjela epaya hali ithanwa WBO Africa World momumvo 2012. Olugodhi nduka okwa li elu kanithile koondungu dhominwe niitsa.
Moses pethimbo ndika oye enyakwa lyaAfrika mondjundo yo WBO Africa Lightweight. Okwa kondja omalugodhi 41 moka a sindana omalugodhi 38 eta dhengwa momalugodhi gatatu okuza tuu sho a ningi omudhengingonyo paithano.

“Natango ondina oonkondo dhoku dhenga oongonyo momithipa dhandje nonda hala okukala ongame dhingi ishewe mondjundo ompu. Ondu uvite ombili nomuthika guudhengingonyo mpoka ndili muuyuni nonda hala oku kondja ishewe momalugodhi ogendji naashika ondi inekela otashi palele ndje ondjila oku ka kondjela oshishani shuuyuni omanga omvo nguka inaagu pwako” Moses uudha einekelo osho a ti.

Omudhengingonyo pamwe naMoses Imms “Prince” Naidjala, naye okuna etompelo ndyoka tali mu imemehitha oshoka okwa inyenge onkatu yimwe uuka komeho okuza pondondo ontihamano nokuya pondondo ontintano, naashika osho ekumiko enene kuye sho a yalulwa eli momwaalu gwaadhengingonyo 15 aawanawa momalugodhi muuyuni auhe. Oshikwawo okukala omutitano muuyuni osho oshinima oshiwanawa unene.

Prince okuna epaya lyoWBO Inter-continental no kapena omalimbililo, ye omudhengingonyo gumwe gwaamboka haya umbu nawa oongonyo noku na edhiladhilo limwe alike lyoku ninga oye omudhengingonyo dhingi mondjundo yobantam.

Aambokisi yaali Walter Kautondokwa na Sakaria Lukas mbaka oye li natango pondondo ontimugoyi moondjundo yo Middleweight no Featherweight.Mbaka yaali kapena nando ogumwe a kanitha olugodhi sigo oompaka.

Enyakwa nale moondjundo yoWBO World Bantamweight noSuper Bantamweight, Paulus “The Rock” Ambunda naye okuli natango mokati kaadhengingonyo omulongo nayatano muuyuni sho iinyenge sigo oponomola 11 pamisholondondo dhoWBA noWBC.

Jafet Uutoni naye okuli mongundu yaadhenginyo dhingi omulongo nayatano muuyuni nokwa thikama ponomola 11 nonando okwa kanitha olugodhi lwe na Angel Acosta mondjundo yo WBO Jnr Flyweight.

Omudheuli a tseyika nawa muuyuni Tobias, okwa ti Uutoni otaka shuna pevi pandjundo okuya pwaandjoka hayi ithanwa Mini Flyweight.

“Otuli nawa noku mu kaleka pondjundo yo Jnr Flyweight, ndele otwa koneke kutya aakondjithi ye oye na omalutu omanene ge vule lwe molwashoka olutu lwe ihalu nenepala konima yokuvihwa, onkene otwa tokola opo a shune pondjundo yo Mini-Flyweight opo a vule okukala ta thigathanapo nawa noku uvite oshipu’ osho Tobias a ti.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here