Ongulumambo Pashuka ye egululwa moshilando

0
44

KuPinehas Nakaziko

Windhoek- Aaholi naaningi yiinima yuunkulungu osho ya mono ompito ombwaanawa opo ya humithe uunongo wawo komeho, yo yi ilonge oshindji kombinga yuunkulungu meni nopondje yoshilongo.

Ehumokomeho ndika olya holokele moshilando sho ehangano lyo National Art Gallery of Namibia (NAGN) lyu uvathana noBaanga yaWindhoek moku egulula ongulumambo yuunkulungu yedhina Pashuka.

Pashuka, shoka tashi ti patulula omeho goye, ehala ndyoka lyoku ilongela, moka aaningi yiinima yuunkulungu nenge aatalelipo taya vulu oku ilonga nenge oku kala ashike ya kuutumba mongulumambo muka yo taya yanuna omapandja gomambo ngoka ta ga adhika mongulumambo ndjika.

“Ngaashi twa kala nale aakwatheli yo NAGN oomvula odhindji, eegululo ndika lyongulumambo otwe li ningi nelalakano lyoku ulika kutya uunkulungu nomithigululwakalo otadhi vulu oku etapo eyooloko momudhingoloko,” Omupopiliko gwiipambele yoBaanga yaWindhoek, Riaan van Rooyen a popi ngaaka.

“Ongulumambo yuunkulungu oyo oshilongitho shina oonkondo shoka shapumbwa okulongithwa nelalakano lyoku kwatakanitha aakwashigwana, noku kwathela okuhumitha oshilongo komeho ngele tashiya muunkulungu.”

Omukuluntu gwo NAGN, Hercules Viljoen, okwa ti konyala oongulumambo odhindji ohadhi kala dhina omashongo omanene, unene ngele tashiya puuteknologi. Oku etapo ongulumambo yili ngeyika oyo yali ondunge ombwaanawa moku kondjitha omashongo ngaka.

Pashuka okwa egulula omiyelo dhe Omaandaha ga piti. Ongulu ndjika otayi kala hayi eguluka Omaandaha, Etitatu nEtitano okuza po yimwe sigo opo ne komatango.
Oshowo omiyelo dhayo odhe eguluka wo Olyomakaya kehe.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here